สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงอัญชลี  ข่วงทิพย์
 
1. นางเอื้อมพร  พองพรหม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. นายสุริยา  ทิพาศรี
2. นางสาวเจนจิรา  กะวานธง
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญเขื่อง
 
1. นายเอกวัช  เมืองโคตร
2. นายสมเด็จ  ไชยวงศ์คต
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แก้วพิกุล
2. เด็กชายนิธิ   พรหมเทศ
3. เด็กหญิงปรียาพร   มณีรัตน์
 
1. นายไผท   แถบเงิน
2. นางปุณยนุช   แก้วพิกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.5 ทอง 4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงชญานิน   คำสงค์
2. เด็กหญิงนันทกานต์   บัวศรีศธิยา
3. เด็กหญิงแก้วตา  ระวิโรจน์
 
1. นางอุดมลักษณ์   บุญซ้าย
2. นางระพีพรรณ   ทองพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   บุญจันทร์
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีวงษา
3. เด็กชายภูมิภัทร   บุญจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  อุ่นสากล
2. นางขนิษฐา   กุลกานนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  บุพศิริ
2. เด็กชายอนุรักษ์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายอาทิตย์  เข็มปัญญา
 
1. นายศิริไชย  จวนสาง
2. นางพุทธรักษ์  จวนสาง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.49 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมแจ้ง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ฟู
 
1. นายประมาณ  พิมพ์เภา
2. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะพานสาม 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  ขันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงพรนัชชา  มุริเชย
 
1. นางสาวพักตร์พิไล  ไพศาล
2. นางกัลยา  สิงห์สุธรรม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทร์ทอง
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายรัฐกฤษ  ชีมุล
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงชนิตา  หาญยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  หล้าพรหม
 
1. นายเจตจันทร์  สาระวรรณ
2. นางวราภรณ์  นาคคูบัว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์บาสก์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์บาสก์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกานดา  วงศ์ษา
 
1. นายวิทยา   ทอนฮามแก้ว
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขะมะรัตน์
2. เด็กชายชาวิต  หายะวงศ์
3. เด็กหญิงบัวระพา  นาตา
4. เด็กหญิงปัทมา  แก้วสอนดี
5. เด็กหญิงละอองฝน  สุจิตรประเสริฐ
6. เด็กหญิงลูกน้ำ  บุตรเพ็ง
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ฮิมปะลาด
8. เด็กชายสุภิตคุณ  เจ้านาม
9. เด็กหญิงอนัญญา  ขะมะรัตน์
10. เด็กหญิงอมรัตน์  วรคูณ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คำพรหมมา
2. นายอนุชา  สอนสกุล
3. นางสาวพะชิราภรณ์  รูวันมอม
4. นางสาวพรทิพย์  ภูสมปอง
5. นางสาวทิพย์วิภา  อุตมาตย์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายคมศร  แสนดวง
2. เด็กชายทวีทรัพย์  บุตโคษา
3. เด็กชายมงคล  พลแสน
4. เด็กชายมุณีพงษ์  กุลมินทร์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรมเมือง
6. เด็กชายศุภากร  บุตรโคษา
7. เด็กชายอนิวัตติ์  วงค์เครือสอน
8. เด็กชายอัฐศราวุธ  พลวงค์ษา
 
1. นายนพดล  วิญญาสุข
2. นายสาคร  ผายป้องนา
3. นางพัชรินทร์  วิญญาสุข
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 1. เด็กหญิงกมลเนตร  เชื้อคำเพ็ง
2. เด็กหญิงนงคราญ  ประตูคำ
3. เด็กหญิงหัทยา  นันทะมีชัย
 
1. นางชมพูนุท  นนทะคำจันทร์
2. นางนภาภรณ์  กวานสุพรรณ
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรนิภา  คันทะนาด
2. เด็กหญิงวรดา  ปุ่งคำน้อย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทรังษี
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. นายศุภชัย  แซ่ฉิน
2. นายอดุลย์ศักดิ์  ศึกษากิจ
 
1. นายโกมินทร์  แสนทิพย์
2. นายเกียรติภูมิ  มะแสงสม
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงรัตฏิกาล  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงสุวัชราพร  มามีกุล
 
1. นายพงศ์หรัณย์  มากกลาง
2. นางบัวเผื่อน  บุตรเพชร
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำบรรเทา
2. เด็กชายทิชากร  คันทะนาด
3. เด็กชายนวพล  วิเศษดี
 
1. นายไกยะสิทธิ์  มหาชัย
2. นางยุวธิดา  เมฆวัน
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายจิรยุทธ    อินธิโคตร
2. เด็กชายพนมพร  บลลา
3. เด็กชายสหรัฐ  คำสี
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์  พิมพ์มีลาย
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริฟอง
2. เด็กชายธีร์ดนัย  สาขันธุ์โคตร
3. เด็กชายประกาสิทธิ์  ใยวังหน้า
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นายสุรีพร  จันทะหงษ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใยวังหน้า
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไก่สระแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นายสุรีพร  จันทะหงษ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงชุติมา  กาบบัวคำ
2. เด็กชายธนากร  ฐานพรม
3. เด็กชายธวัชชัย  ศรีใจ
 
1. นางอรนุช  ชาไชย
2. นางอมรรัตน์  ยาทองไชย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงพิสมัย  เชื้อดวงผูย
2. เด็กชายภานุ  โยมเงิน
3. เด็กหญิงอภิษฎา  คำโสมศรี
 
1. นางจิราวรรณ  ตะภูวิญญู
2. นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม
 
27 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงณัฐภากัญญ์  โล้วทรัพย์ธนา
 
1. นางเทระวรรณ   เสนารักษ์
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  รู้ยิ่ง
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  ราชัย
3. เด็กหญิงนาฏยา  อินทะสอน
4. เด็กหญิงปนัดดา  ซึมเมฆ
5. เด็กหญิงสาลิกา  พรมกาวงค์
6. เด็กหญิงสุภาพร  บุญหลักคำ
7. เด็กหญิงเพชรา  สอนพิมพ์
 
1. นายจิตรลดา  ขึ้นภูเขียว
2. นางสาวธัญชนก  พรมพิลาด
3. นายไมตรี  เภาโพธิ์
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ติญา  แก้วบัณฑิต
 
1. นางสาววรารัตน์  ไพยเสน
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  อุปคำ
2. เด็กหญิงพัชลิน   แก่นปัดชา
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  โอชาผล
 
1. นางสาวอัจฉราวดี   ประพันธ์
2. นางนุชนารถ   ธนะคำดี