สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  โคระดา
2. เด็กหญิงศุลีพร  พรมกสิกร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพ็งคำ
 
1. นางวรรณี  มายูร
2. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90.001 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงสาธิตา  ลีทอง
 
1. นางอ้อยทิพย์  พรหมทะสาร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.02 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เกษฤทธิ์
2. เด็กชายศุภกฤต  เหลาทอง
 
1. นางสุขคิด  โอภาสทิพากร
2. นางเกศรี  สมบูรณ์พร้อม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลาดนอก
2. เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แกมนิรัตน์
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาวธัญญรัตน์  ผิวเงิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกมลภัทร์  หอมพนา
2. เด็กหญิงปรัชญา  ชนะกิจ
3. เด็กหญิงศิริวิมล   เทนสุนา
4. เด็กหญิงสุดาพร  ทองเมือง
5. เด็กหญิงอินทิรา  พร้อมใจ
 
1. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุศยกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวจันทรวิมล  โทษา
2. เด็กหญิงมาริสา  เสนสุวรรณ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองสอดแสง
4. นางสาวสลิลทิพย์  จำปีคุณ
5. เด็กหญิงอัญชลีกร  ศรีโคตร
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางวีณา  มิตรยอดวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายภัทรพงษ์  คำทอง
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ผ่านชมภู
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกิตติภัทร์  สายตะขบ
2. นายธนกร  มิ่งพูล
3. นายธนกฤต  เหล่าพวัง
4. นายพชรพล  ราชธา
5. นายพุฒิพงศ์  ไชยบุปผา
6. นายสยามศักดิ์  สมัครการ
 
1. นายรักพงศ์  บุญล้อม
2. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
3. นางโชติกา  คำน้อย
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.8 เงิน 10 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงปณิดา  ไชยกันยา
4. เด็กหญิงศรุตา  จันทัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริทองสุข
6. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางจารุวัลย์  อุทัยวี
3. นางลำดวน  เริ่มรักษ์
4. นางวนิดา  วัฒนาเนตร
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงปณิดา  ไชยกันยา
4. เด็กหญิงศรุตา  จันทัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศิริทองสุข
6. เด็กหญิงอนัญญา  พูลเพิ่ม
 
1. นางแววยุรี  ใบภักดี
2. นางวนิดา  วัฒนาเนตร
3. นางลำดวน  เริ่มรักษ์
4. นางบ่อแก้ว  ศรีสุข
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านแร่ 1. นางสาวชานนท์ หลงซาง  ลี
 
1. นางสาวจรวยพร  เบ็ญจา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 74.56 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายกอบชัย  สำแดง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมสร้อย
3. เด็กหญิงกุลสตรี  อินธิสาร
4. เด็กหญิงธนาพร  อ่อนฤทธิ์ดิลก
5. เด็กชายธนโชติ  ปิตะแสง
6. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กุบแก้ว
7. เด็กหญิงนงนภัส  ยะพลหา
8. เด็กหญิงภรัชดา  สุริวัฒน์
9. เด็กหญิงวรัญญา  บุราณสาร
10. เด็กหญิงสนากานต์  สันทา
 
1. นายพิสิษฐ์  เหล่าการ
2. นางรุ่งนภา  ยะพลหา
3. นางศมนนันท์  ธารานุกูล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงปภานันท์  ชาประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ยอดจำปา
3. นางสาวสภัตรา  ศรีเลิศ
 
1. นายวีระชัย  อินทรเกษม
2. นางหนูเกษ  จันทร์เจริญ
 
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทศรี
2. เด็กหญิงปรีดาพร  เปรมมาสวัสดิ์
 
1. นางกานดา  ธีรสิรินานนท์
2. นางวิลาวัลย์  ไชยแสง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธันยพร  เกษรมาลา
2. เด็กหญิงปาจารีย์  สุเมผา
3. เด็กหญิงภาวิณี  วาสิงหน
4. เด็กหญิงมัณฑิรา  ไชยทองพันธ์
5. เด็กหญิงวรรณภา  จันทะแพน
6. เด็กหญิงอัญไชญา  สาเจียร
 
1. นางอ่อนศรี  คนขยัน
2. นางเกษแก้ว  พันธ์วงศา
3. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพ์ชัยน้อย
2. เด็กหญิงธณัฐฐา  มูลเพ็ญ
3. เด็กหญิงปนัสยา  สายจันทร์
4. เด็กหญิงพรชิตา  สุมาโท
5. เด็กหญิงวรัญญา  พร้อมใจ
6. เด็กหญิงศจีทิพย์  มิ่งขวัญอาชา
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นางกัลยกร  ซาซุม
3. นายทวีศักดิ์  ระหา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงจนิจตา  โคตรบุรี
2. เด็กหญิงธิวา  ยาตาล
3. เด็กหญิงมนัทสวี  ศรีชัยยศ
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางอทิตยา  ณ หนองคาย
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วอุ่นเรือน
2. นางสาวปริชญา  นพบุญ
3. นางสาวพรชิตา  วิสัชนาม
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตพร  สีทะโล
2. เด็กหญิงวริศรา  คำคูณคำ
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นางละม่อม  พรหมวิชัย
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มีลาย
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ทุมกิจจะ
2. เด็กหญิงศิริวิภา   โยตะสิงห์
3. เด็กหญิงอธิชา  อินทรีย์
 
1. นางสมจิต  เกื้อทาน
2. นางพันศักดิ์  ก้อนตาล
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนพเก้า  ทองนนท์
 
1. นางวรวรรณ  วัชรเสถียร
 
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายปริทัต  เหลาแตว
2. เด็กหญิงอมร  อุสาพรหม
 
1. นางมัลลิกา  การุญ
2. นางดวงรัตน์  เหลาแตว
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยิ้มสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุรีพร  สีแดงเดช
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหินแตก 1. เด็กหญิงลลิตา  ทับเปรม
2. เด็กชายอนุชิต  แก้วไชยา
 
1. นางสาววิระวรรณ  หัสดี
2. นางมณีโสม  พุทธโคตร
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายถิรนัย   ลามคำ
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  จันเพ็งเพ็ญ
 
1. นายฉัตรชัย  ถานะลุน
2. นายนำพล  ถาปันแก้ว
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหินแตก 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ฮุงหวล
2. เด็กชายเปรมณัฐ  บุญผาย
 
1. นางมณีโสม  พุทธโคตร
2. นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา