สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กชายวีระชัย  นิลไชย
 
1. นางลำไพมณี  สู่สุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายทศพล  ฤทธิธา
2. เด็กหญิงปานชีวา  ศักดิ์สมเนตร
 
1. นางพิศมัย  ฝ่ายรีย์
2. นางเพ็ญประภา  นารินรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.62 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อัตรสาร
2. เด็กชายสาโรจน์  แก้วลอดหล้า
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
2. นางพัณณ์ณิภา  ไชยวรพิมพ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิภักดิ์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ไกรษรศรี
4. เด็กหญิงวัชรีพร  นินเกตุ
5. เด็กชายไตรภพ  ทองพรม
 
1. นางวรัชยา  พลเยี่ยม
2. นางนงคลักษณ์  ทิพนนท์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. นางสาวกาญจนา   กลิ่นตลบ
2. เด็กชายกิตตินันท์   จิตรชัยศรี
3. นายคงเยน  มั่นคำศรี
4. เด็กชายณัฐฒกรณ์   จาบบุญมา
5. นางสาวณัฐติกา   มงคล
6. นายณัฐพล  กันลือชัย
7. เด็กชายบัณฑิต  ยางวิเศษ
8. นางสาวประภัสสร  มูลอามาตย์
9. เด็กหญิงพรนภา  เลิกคอนสาร
10. เด็กชายพิชัย  แซ่อึ้ง
11. นางสาวพิไลพร   กำทองแสน
12. เด็กหญิงละมัยพร   สีเสนา
13. นายวสันต์  เดชบรรทม
14. เด็กชายวัชระพงษ์   ไกรยวรรณ์
15. เด็กชายวีระศักดิ์  ใจโต
16. เด็กหญิงสิริพลอย   ประทัยบุตร
17. นางสาวสุดารัตน์  ทาบุตดา
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  จรพิมูล
19. เด็กหญิงอิสยาภรณ์   มณีภาสธนภัทร์
20. เด็กหญิงเพชรา   สีสังข์
 
1. นางสาวชนัญชิดา   อ้อยรักษา
2. นางสาวศิศิรา  รักษาสระ
3. นางสาวทิฆัมพร   ทองนำ
4. นางจันทร์ธิมา    รัตนโกสุม
5. นางบุญช่วย  พันธ์เสนา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกษมา  เคนทวาย
2. เด็กหญิงพัชรพร  ตุ้มทองคำ
 
1. นางประทิม  ศรีเทพ
2. นางรัตนาภรณ์  บุญรักษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงทับทิมทอง  หล้าหิบ
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82.66 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
4. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
5. เด็กหญิงพิยาดา  แสนสุข
6. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
7. เด็กชายภูผา  นามจันโท
8. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
9. เด็กหญิงอาทิตยา  นามจันโท
10. เด็กหญิงอาทิตยา  นามจันโท
 
1. นางอรวรรณ  อุปชิต
2. นางสาวไอยลดา  แสนนา
3. นายพล  ทองประทุม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กหญิงชนันภรณ์  จิตติธรรม
4. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
5. เด็กชายณัฎฐกร  พูลสุข
6. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
7. เด็กหญิงพิยดา  แสนสุข
8. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
9. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
10. เด็กชายภูผา  นามจันโท
11. เด็กหญิงลลิตภัทร  เสาวโค
12. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
13. เด็กหญิงศุภสุดา  ปังอุทา
14. เด็กหญิงอาทิตยา  นามจันโ?
15. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
2. นายพล  ทองประทุม
3. นายบรรพจน์  ณ นครพนม
4. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญทัน
 
1. นางวราภรณ์  อรรถสาร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87.17 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ศรีขัดเค้า
 
1. นายเสรี  ปานแก้ว
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตากวย 1. เด็กชายจิรศักดิ์  หอมจันทร์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พรรณการ
3. เด็กหญิงวนิดา  เหระวัน
4. เด็กชายวรุฒ  หอมสมบัติ
5. เด็กชายวัชมน  อุ่นวงค์
6. เด็กชายสุดใจ  ช่วยสุข
7. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ลี้
8. เด็กหญิงสุปรียา  อำไพ
9. เด็กหญิงอารยา  คำบูราณ
10. เด็กหญิงไอลัดดา  ขามไสย
 
1. นางประไพศรี  อุตรนคร
2. นางสุกัญญา   อุตรนคร
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พูลภาพ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุรินทะ
3. เด็กชายประวิตร  ประทิบเลิศ
4. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
5. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
6. เด็กหญิงรัตชนิดา  เพื่อนใบลี
7. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนไชยศรี
8. เด็กหญิงสุธาสนี  เหลาแตว
9. เด็กชายอภิชิต  ขุนไชยศรี
10. เด็กชายอรรถพล  อนุศาสน์
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางสุรีรัตน์  สัพโส
3. นายปัญญา  ศรีสมญา
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงนิตชิตา  สุวรรณหาญ
2. เด็กหญิงปรีชญา  เหลาแตว
3. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
4. เด็กหญิงพัชรา  จันผา
5. เด็กหญิงรัตติกาล  เหลาแตว
6. เด็กหญิงสิรินทิพย์  กาวงค์
7. เด็กหญิงสุธาสินี  เหลาแตว
8. เด็กหญิงสุรารักษ์  เหลาแตว
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นางศศิธร  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวิตรี  ไชยบุญตา
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 60.2 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. นายนัทธพงค์   อุดารักษ์
2. เด็กหญิงมุทิตา   อุดารักษ์
3. เด็กชายวุฒิชัย   สีใส
4. เด็กชายสิทธิพงศ์   จูมจันทร์ทา
5. เด็กหญิงอรณี   ฮาบพนม
 
1. นายศักรินทร์  งาสิทธิ์
2. นางศิริพร  งาสิทธิ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายนนทฤทธิ์  แสงชาติ
2. เด็กชายลัทธพล  นาถนอม
3. เด็กชายสุรวุฒิ  แสงจันทร์
4. เด็กชายหัตถพล  นนฤาชา
5. เด็กชายอธิชาติ  แก้ววรรณา
6. เด็กชายอมรเทพ  แดงสะอาด
 
1. นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม
2. นางสาวทับทิม  แก้วมณี
3. นางรัชนี  อ่อนสุระทุม
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 72.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. นายกฤษฎา  อัศฤกษ์
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชุมสิงห์
3. นางสาววธิดา  ขวาวงศา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เข็มจักร์
5. เด็กชายอิทธิพล  อินตา
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ช่วยรักษา
2. นางทัศวรรณ  จันทะราช
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาด 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ทองสุข
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ไตยะราช
3. เด็กหญิงสุชานรี  ทรงเหล็กสิงห์
 
1. นางกมลพร  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางสาวจารุวรรณ  งามนา
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายธนากร  ในยวัตร
2. เด็กชายวสันต์  อินทร์สิทธิ์
3. เด็กชายสิริชัย  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสุวิมล  โพสาวัง
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สารโพคา
2. เด็กหญิงนุชจรี  ขันทอง
3. เด็กหญิงเสาวภา  ระหุ่ง
 
1. นางสุวีนา  ตะนันท์
2. นางนิสิตรา  สุทธิอาจ
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี
2. เด็กชายณัฐภัทร  กาทองทุ่ง
3. เด็กชายวัฒนเศรษฐ์  กองวงค์
 
1. นางประมวล  ดกเอีย
2. นางพิสมัย  น้อยคำยาง
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายกิตติพงค์   อรัมย่อง
2. เด็กหญิงฐาปราณี  สาธุสิทธิ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   อรัมย่อง
 
1. นางอมรรัตน์  หมั่นมี
2. นายพรรณา  มาตเลียง
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.99 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  สนทา
2. เด็กชายอภิรักษ์  ปัญญาโส
3. เด็กชายอำพล  ทุมตาลเดี่ยว
 
1. นายสังวาลย์  เวินชุม
2. นางเสาวรักษ์  สมสา
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.01 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 1. เด็กหญิงงามตา  เมืองสุข
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีตาชัย
3. เด็กหญิงพัฒธิดา  ปัญญา
 
1. นางเปรมนภา  วงค์เตชะ
2. นางสาวสุพัฒตรา  พองพรหม
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 8 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กชายณัฐยศ  มังฆัง
2. เด็กชายนิรุทธิ์  ชรินทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีวรขันธ์
 
1. นางสุจิตรา  ลุนาวัน
2. นายปรีชา  อิ่มศรี