สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงคริมา  แซมลำ
3. เด็กหญิงชนันภรณ์  จิตติธรรม
4. เด็กชายชาคริต  พรมดีราช
5. เด็กชายณัฎฐกร  พูลสุข
6. เด็กหญิงปทุมรัตน์  รัตนพลที
7. เด็กหญิงพิยดา  แสนสุข
8. เด็กชายพุทธิพร  บุญเฮ้า
9. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
10. เด็กชายภูผา  นามจันโท
11. เด็กหญิงลลิตภัทร  เสาวโค
12. เด็กชายวรากร  บึงแก้ว
13. เด็กหญิงศุภสุดา  ปังอุทา
14. เด็กหญิงอาทิตยา  นามจันโ?
15. เด็กหญิงเนติมา  ไชยเชษฐา
 
1. นางอุมาพร  อินทรสิทธิ์
2. นายพล  ทองประทุม
3. นายบรรพจน์  ณ นครพนม
4. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตากวย 1. เด็กชายจิรศักดิ์  หอมจันทร์
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  พรรณการ
3. เด็กหญิงวนิดา  เหระวัน
4. เด็กชายวรุฒ  หอมสมบัติ
5. เด็กชายวัชมน  อุ่นวงค์
6. เด็กชายสุดใจ  ช่วยสุข
7. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ลี้
8. เด็กหญิงสุปรียา  อำไพ
9. เด็กหญิงอารยา  คำบูราณ
10. เด็กหญิงไอลัดดา  ขามไสย
 
1. นางประไพศรี  อุตรนคร
2. นางสุกัญญา   อุตรนคร
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร