สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิทธิภักดิ์
2. เด็กหญิงนันทิชา  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ไกรษรศรี
4. เด็กหญิงวัชรีพร  นินเกตุ
5. เด็กชายไตรภพ  ทองพรม
 
1. นางวรัชยา  พลเยี่ยม
2. นางนงคลักษณ์  ทิพนนท์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงทับทิมทอง  หล้าหิบ
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง