สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กชายวีระชัย  นิลไชย
 
1. นางลำไพมณี  สู่สุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 71.62 เงิน 9 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  อัตรสาร
2. เด็กชายสาโรจน์  แก้วลอดหล้า
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
2. นางพัณณ์ณิภา  ไชยวรพิมพ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกษมา  เคนทวาย
2. เด็กหญิงพัชรพร  ตุ้มทองคำ
 
1. นางประทิม  ศรีเทพ
2. นางรัตนาภรณ์  บุญรักษา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีถาพร
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 1. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญทัน
 
1. นางวราภรณ์  อรรถสาร
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 72.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. นายกฤษฎา  อัศฤกษ์
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชุมสิงห์
3. นางสาววธิดา  ขวาวงศา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เข็มจักร์
5. เด็กชายอิทธิพล  อินตา
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ช่วยรักษา
2. นางทัศวรรณ  จันทะราช
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายธนากร  ในยวัตร
2. เด็กชายวสันต์  อินทร์สิทธิ์
3. เด็กชายสิริชัย  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสุวิมล  โพสาวัง
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี
2. เด็กชายณัฐภัทร  กาทองทุ่ง
3. เด็กชายวัฒนเศรษฐ์  กองวงค์
 
1. นางประมวล  ดกเอีย
2. นางพิสมัย  น้อยคำยาง
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 1. เด็กชายกิตติพงค์   อรัมย่อง
2. เด็กหญิงฐาปราณี  สาธุสิทธิ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   อรัมย่อง
 
1. นางอมรรัตน์  หมั่นมี
2. นายพรรณา  มาตเลียง
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.99 เงิน 7 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 1. เด็กชายจรูญศักดิ์  สนทา
2. เด็กชายอภิรักษ์  ปัญญาโส
3. เด็กชายอำพล  ทุมตาลเดี่ยว
 
1. นายสังวาลย์  เวินชุม
2. นางเสาวรักษ์  สมสา