สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านขี้นาก (ศรีธรรมวัฒน์ราษฎร์อนุกูล) 1. เด็กชายรติกร  ปิยะโร
2. เด็กหญิงวนาลี  ศรีสุข
 
1. นางสาวรุ้งนภา  บุศดีวงศ์
2. นางสาววิชุดา  ไชยศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 1. เด็กชายคเณศวร  มรกต
2. เด็กชายธนวัตน์  ก๋งหุย
3. เด็กชายนัฐพล  บุญณะ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศิริมุสิกะ
2. นางวิจิตรา  จันทนลักษณ์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย 1. เด็กหญิงบุญญาวรรณ   ภูทองเงิน
 
1. นางสาวลัลน์ลลิน  กองสวัสดิ์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  แก่นคง
2. เด็กชายซอหมัด  หมัดสุเด็น
3. เด็กหญิงภูษิดา   หนูประดับ
 
1. นางลมัย  โมลิโต
2. นางเมธิญา  กาญจนรัตน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนพรหมเจริญ 1. เด็กหญิงกชกร  ดิษโสภา
2. เด็กชายกิตติรัตน์  ราชสมบัติ
 
1. นายจิตกร  ดิษโสภา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงศิรดา  นุ่งอาหลี
 
1. นางสาวฮามิด๊ะ  มูเก็ม
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 73.4 เงิน 12 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงพรชนก  อยู่ด้วง
 
1. นางสาวกาญจนา  พัฒนพงศ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดทรายขาว 1. เด็กชายจตุรงค์  หมัดสมัคร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณโณ
3. เด็กชายเฉลิมพล  เสนแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  สะอาดจันทร์
2. นางจริยาวดี  พรหมรักษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง 9 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงลลิตา  สุขดี
 
1. นางกานต์ชนก   สุดแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กชายภูตะวัน  ช่างเหล็ก
 
1. นายสมหมาย  จันทิกาแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงอริศรา  สนละ
 
1. นางสาวนิตย์  ประสมพงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงดั่งเพชร  เหล่าสิริพรวัฒนา
 
1. นางอมรทิพย์  เตชะวิทย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.7 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายภูฟ้า  สมชนะกิจ
 
1. นางรัชนี  รอดทอง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงทาริกา  หนูจีน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  สิทธิศักดิ์
4. เด็กหญิงนฤมล  หนูช่วย
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  คงอาวุธ
6. เด็กหญิงพันวสา  ก้องประวัติ
7. เด็กหญิงภัคจิรา  หนูจีน
8. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
9. เด็กหญิงวัลยดา  อ่อนชูลี
10. เด็กหญิงศศิธร  สายทอง
11. เด็กหญิงสายธาร  หนูน้อย
12. เด็กหญิงสิริวัลย์  แอบกระโทก
13. เด็กหญิงสุวิมล  พันธ์ชนะ
14. เด็กหญิงอารียา  เมฆเรือง
15. เด็กหญิงเกศกนก  อุธรศรี
 
1. นางมนต์ฤทัย  วงศ์โต
2. นางนลินทิพย์  จุดิยนต์
3. นางสาวณัฐญาดา  จันทวงค์
4. นางสาวจันจิรา  ปัทมะสังข์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงปนิดา  โยวะราช
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85.98 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงชัญญาพัทน์  พรปิลันธสุทธิ์
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงจริญญา  หนูรักษ์
2. นายจอมพล  ชนะศรี
3. เด็กหญิงชฏานิล  ชูกลับ
4. นายชัยวัฒน์  อำภา
5. เด็กหญิงณัฎนรี  อินตะโสม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  วัชชะวิพุธ
7. นายณัฐนนท์  ศรีทอง
8. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณละออง
9. นายณัฐพล  จันบุตรดี
10. เด็กชายณัฐภัทร  บริสุทธิ์
11. เด็กหญิงตรีสุคลธ์  วีระการณ์
12. เด็กหญิงทริกา  ทองเจริญ
13. เด็กหญิงธันยพร  สุขผ่อง
14. เด็กชายธีรพงษ์  ราชวัลลภ
15. เด็กหญิงบงกชมาศ  หนูน้อย
16. เด็กชายปกรณ์  มาแสง
17. เด็กหญิงปทุมพร  กระวิก
18. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองศรี
19. เด็กชายพิทวัส  คำแก้ว
20. เด็กชายภวัต  พรหมสมบัติ
21. เด็กหญิงมนัสนันท์  นันทา
22. เด็กหญิงมุธิตา  พรมนุ้ย
23. เด็กชายรฐนนท์  มีดอกดวง
24. นายรัตนชัย  รักษ์ทอง
25. นายวาสุเทพ  คำแหงคำ
26. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ชำนิธุระการ
27. เด็กหญิงศิริขวัญ  แซ่ว่อง
28. เด็กหญิงศิรินาถ  ห่วงนาค
29. เด็กหญิงศิวัชญา  เชิงทอง
30. เด็กชายศุภณัฐ  วิจิตรจินดา
31. เด็กหญิงสรนันท์  มาระเสนา
32. เด็กหญิงสุธารัตน์  พรหมดำ
33. นายสุวิจักษณ์  เข็มเศรษฐี
34. เด็กชายอติชาติ  เย็นสัย
35. เด็กหญิงอารดา  จิตโลหะ
36. เด็กหญิงแพรวรี  พันธุ์โณ
 
1. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
2. นางสุรางค์  หมันหมาด
3. นายวรเดช  รุลปักษ์
4. นายวิจารณ์  หนูสิน
5. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณเวลา
6. นางนัสฐาพร  โรหิโตปการ
7. นางกนกวลี  วรรณโร
8. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริทัศน์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มุสิกธรรม
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ทวีเมือง
4. เด็กหญิงธัญชนก  รุจิญาติ
5. เด็กหญิงนิตติมา  มากบรรจง
6. เด็กหญิงบุษบง  สิงห์จิตต์
7. เด็กหญิงพัชรพร  ดำน้อย
8. เด็กหญิงภัสสร  แสงแป้น
9. เด็กหญิงรุจิรา  จันทสโร
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วงษ์เพ็ง
11. เด็กหญิงสุมาลิสา  แก้วสุวรรณ
12. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีเมือง
 
1. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
2. นางนัสฐาพร  โรหิโตปการ
3. นางสุรางค์  หมันหมาด
4. นางกนกวลี  วรรณโร
5. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 8 โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงจันธิมา  จันถก
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พัลวัลย์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เซ่งวุ่น
4. เด็กหญิงปุณญิศา   เย็นใจ
5. เด็กหญิงภาราวดี   จันถก
6. เด็กหญิงลีลาวดี   จันถก
7. เด็กหญิงวิภาวดี   จันถก
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  ช่อมณี
 
1. นางสาวสิรินาฏ   หาญณรงค์
2. นายจิรศักดิ์   เรืองสวัสดิ์
3. นางผาณิตา   เกตุแก้ว