สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กหญิงโยศิญา  เทพศรี
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญราศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสุริวงค์
 
1. นางอารมณ์  ขาวทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดหูแร่ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฉลิมบุญ
2. เด็กหญิงปริตา  นิคม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คงแคล้วภัย
 
1. นายมนต์ชัย  อารีกิจ
2. นางอำภัย  จันทพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1. เด็กชายปิยดนัย  บัวชื่น
 
1. นางสาวนันทิยา  เสียงเพราะ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินพิชัย 1. นางสาวธิดารัตน์  ทองนิ่ม
2. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณนิมิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  ธรดุษฎี
2. นางสุภาพ  พุฒชู
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กหญิงสวรรยา  ไชยจารีย์
2. เด็กหญิงเจตสุภา  พิณทะมะโน
3. เด็กหญิงเวสิยา  อรุณรักษ์
 
1. นางพัชรี  วรรัตนานุรักษ์
2. นางสาวจิตต์ทรัพย์  เจือสนิท
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงกชกร  ช้อยเครือ
2. เด็กชายณัฐนนท์  ทองอ่อน
 
1. นางสาวนิตยา   พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กชายศุภโชค  ผิวนิล
2. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณมณี
 
1. นางสาวนิตยา   พงศ์พัสสะระ
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายฟูอั๊ด  หมัดอาหลี
2. เด็กชายภครพล   หมัดอะดัม
3. เด็กชายสันติราษฏร์  อะหลีกะเส็ม
 
1. นางอาภรณ์   ซุ้นหั้ว
2. นางมาเรียม  อนันตัง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยโอน 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  มุเก็ม
2. เด็กชายสันติภาพ  อะหลีกะเส็ม
3. เด็กชายอัสรี  หมัดศิริ
 
1. นางอาภรณ์   ซุ้นหั้ว
2. นางสุจานาฏ  บุญญโส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธนพล  คงฤทธิ์
2. เด็กชายปภังกร  เกศมงคล
3. เด็กชายสงกรานต์  ชำนิ
 
1. นายอมรเทพ  สุพงษ์
2. นางมาลินี  ศิริอักษร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงธัญญมน  บุญศรี
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 76.3 เงิน 9 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เรืองแก้ว
 
1. นายพิชิต   สุวรรณโณ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กหญิงภิชาภรณ์  ปานแก้ว
 
1. นางสาวภคพร  พวงแก้ว
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 12 โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กชายธนานพ  พงษ์จีน
 
1. นางรสิตา  พงษ์จีน
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กชายบุญเลิศ   เจริญเลิศวรากุล
 
1. นางสุฎาภรณ์   สหัสยารัตน์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 82.67 ทอง 7 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  โค้
 
1. นางกุ้ยยิง  แซ่จาง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนทวีรัตน์ 1. เด็กหญิงกันเกรา  บุญทองขาว
2. เด็กชายฟัยรูซ  หวังอีน
 
1. นางสีตพัณณ์  ส่งวิสุทธิ์
2. นางสาวกฤตินี  เล่าลือวัฒนา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงขนิษฐากร  โกวิทย์ดำรงกิจ
2. เด็กหญิงนิศากร  แก้วอินทร์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วมณี
4. เด็กหญิงมุกดา  ดำขุน
5. เด็กหญิงวันวิสา  ทองเรืองจิรา
6. เด็กหญิงวาสนา  อินปอ
7. เด็กหญิงศศิกานต์  รักภักดี
8. เด็กหญิงสุภาพร  ชุมภูโกด
9. เด็กหญิงอาภัสรา  พรหมศิลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
2. นางสาวกันญาพร  สังข์ทอง
3. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 74.53 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1. เด็กหญิงซารีนา   สันดาโอะ
2. เด็กชายนัสรี  ม่องพร้า
3. เด็กหญิงนาเดียร์   เพ็ชรคง
4. เด็กหญิงนูรอามาลีนา   มุทานิ
5. เด็กหญิงนูรียะห์   หมานหมิด
6. เด็กหญิงวนิดา   บิลดุสะ
7. เด็กหญิงวาสนา   อุระโยธิน
8. เด็กหญิงสายธาร    หีมเบ็ญหมาน
9. เด็กหญิงอัชฮานี    ชุมสาแหละ
10. เด็กหญิงอารีซา   แอเนาะ
 
1. นางพนิตยาพร   คงลำพูน
2. นางสาดิหย๊ะ   โสบผอม
3. นางวิภาษณีย์   กาญจนศิลานนท์
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์แดง
 
1. นางอัญชลี  ขุนทอง
 
22 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองรักษ์
2. เด็กชายศุภโชค  ชิตกุล
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางวรรณี  สุขมาตย์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กชายปัญณธร  ไชยพูล
 
1. นายหะรินทร์  อุไร
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.67 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 1. เด็กหญิงณัดกมล  กิ่งแก้ว
 
1. นายธีระพล  ดิสวัสดิ์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงเมธาวดี  แสงสว่าง
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคา 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองขวัญ
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  มุกดา
2. เด็กชายทรงพล  เขียดนิล
3. เด็กหญิงอรวดี  ศรีพันโร
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นางดารา  มีสุขศรี
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1. เด็กชายกวิน   ปาละสันต์
2. เด็กชายรอมฏอน   ขุนวิทาม
 
1. นางสุรินทร์  ตันสกุล
2. นางสาวกมลเนตร  นาคเนียม
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายมูฮำหมัดนาวัฟ  หะยี
2. เด็กชายวุฒิณา  เพ็ชรสุวรรณ์
3. เด็กชายอาซาน  ฝะสกุล
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
2. นางสาวฉัตรยุคล  แก้วพิบูลย์