สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงศศิกาน  ทองแก้ว
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 1. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  จันทสิทธิ์
 
1. นายศักดา  วงศ์อิดริสกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80.15 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัฐนิช  กาลสงค์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีมณี
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชูขำ
4. เด็กหญิงอัจจิมา  ยอดดังแก้ว
5. เด็กหญิงแพรวา  แก้วเพ็ชร์
 
1. นางจิตรา  คชพลายุกต์
2. นางสาวพัชราภรณ์  อินทรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จันทร์เขียว
 
1. นายสุรเชษฎ์  แก้วกลิ่น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนสะบ้าย้อย 1. เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะแล๊ะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ผ่องถวิล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฮันนะห์  เจะและ
 
1. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กหญิงซูฟียา  วาโด
2. เด็กหญิงโซเฟียนี  เจ๊ะปอ
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชญานิศ  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชูศรี
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
2. นางสาวพัชราภรณ์  อินทรัตน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงสุกันดา  บูลัดลีจิง
2. เด็กหญิงอวาทิพย์  อาหลี
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายมะฮัมดัน  หวังกะจิ
2. เด็กชายอิรฟาน  อาบูตัดสา
3. เด็กชายฮาฟิต  ดอเล็ง
 
1. นายขจรยุทธ   มาประสม
2. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ช่วยเหลือ
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรพล  อังคะมาตย์
 
1. นายหัสชัย  เสียงอ่อน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงรสิตา  สิทธิเดชากุล
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.32 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีขวัญ
2. เด็กชายกิตตินันท์  ฉันทวิลาส
3. เด็กหญิงชลิตา  วิศพันธุ์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ทานะวัน
5. เด็กหญิงภาสิตา  อ๋องแสง
6. เด็กหญิงรสิตา  สิทธิเดชากุล
7. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
8. เด็กหญิงสุคนทิพย์  ทองนวล
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
2. นายนิภาส  ยอสม
3. นางกฤตพร  สุวรรณรัตน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคูหา 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  นะติโย
 
1. นางจีราพร  หนูรักษ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กชายกฤตเมธ  เจนจัดการกิจ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วระพันธ์
3. เด็กชายจักรรินทร์  บุญเย็น
4. เด็กหญิงจิราพร  เพียคำ
5. เด็กหญิงจิราพัชร  จอมเชื้อ
6. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สงแก้ว
7. เด็กหญิงชนกนันท์  บุญลือ
8. เด็กชายชินวัตน์  อาหวัง
9. เด็กหญิงชไมพร  ยอดเงิน
10. นางสาวณัฐธิดา  แซ่ลู่
11. เด็กชายตะวัน  จำรูญศิลป์
12. นายธนภัทร  เสาเคหา
13. เด็กชายธนัตถ์  คนล้ำ
14. นางสาวธัญญาเรศ  เกตศรัทธา
15. เด็กชายนันทภพ  สัมพันธ์วงศ์
16. เด็กหญิงนัยนา  มะอานี
17. เด็กชายนิติธร  แซ่หลี
18. เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณกาญจน์
19. เด็กหญิงปิยธิดา  บูอนันต์
20. เด็กหญิงพลอยนิล  บุญใหญ่
21. นางสาวพัชรี  พัชรกอบชัย
22. เด็กหญิงภรณ์ธิดา  หมื่นเดช
23. เด็กหญิงภาวินี  อินสอน
24. เด็กหญิงมณีรัตน์  เผ่าเพ็ง
25. นางสาวรัตติกาล  อึง
26. เด็กหญิงวรรณนิษา  ทับอาษา
27. เด็กชายวรเดช  กาหนุง
28. เด็กชายศราวุธ  หวันละเบ๊ะ
29. เด็กชายศิวา  โรจน์รุ่งเรืองกุล
30. นายสราวุธ  ผึ่งผาย
31. นางสาวสายธาร  จิตตะโร
32. เด็กหญิงสุกัญญา  ประกอบแก้ว
33. เด็กชายสุวิทย์  ซองเงิน
34. เด็กหญิงอรรณพ  เบ็ญอับดุลเลาะ
35. นางสาวอารีญา  สนแก้ว
36. เด็กหญิงเกวลี  นวลนาย
37. เด็กหญิงเขมอัปสร  ณวัชรเจริญ
38. เด็กหญิงเขมิกา  เนียมพันธ์
39. นางสาวเจนจิรา  นิลสุวรรณ
40. เด็กหญิงโรสนานี  ราชพิทักษ์
 
1. นายวาริส  เจะกา
2. นางบุปผา  ศิริพร
3. นางสาวนิษณา  สงกา
4. นางพนิดา  รัตน์น้อย
5. นางสาวพนิดา  จอมพิพัฒพงศ์
6. นางพิทยา  อนันต์
7. นางสาววันดี  แสงแก้ว
8. นายฐิติวัฏฏ์  กล่ำจีน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 9 โรงเรียนวงศ์วิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์   แก้วบุตร
 
1. นายบัณฑิต  วงศ์วิทย์วิโชติ
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชนาธิป   นวลศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮานาฝี
3. เด็กหญิงผุสชา  จินดามณี
4. เด็กหญิงรวิสรา  คงสง
5. เด็กหญิงสิรินัสชนก  พูลคำ
6. เด็กหญิงอรประภา  เถี้ยมแก้ว
7. เด็กหญิงอาทิตยา  แก้วลอย
8. เด็กหญิงเปรมศิริ  บุญคำมูล
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์  เกษมไชยานันท์
3. นางธนกร  ณ สงขลา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.3 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าเร็ด 1. เด็กชายคมสัน  สันขะหรี
2. เด็กชายฟิตรี  หลีกา
3. เด็กหญิงสากีน๊ะ  ยออี
4. เด็กหญิงสารีนา  หลีหวัน
5. เด็กชายอัฟกัน  เจะดะ
 
1. นางศรัยฉัตร  มงคลศิริ
2. นายธีรศักดิ์  แก้วบุญ
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. เด็กหญิงอัสลินดา  หลวงเวียงจันทร์
 
1. นายนพรัตน์  ชุติจิรัฐิติกาล
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) 1. เด็กชายกษิดิศ  กาญจนะแก้ว
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุนแสง
 
1. นางยุภาพร  แก้วเกาะสะบ้า
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลำเปา 1. เด็กหญิงสะปิเย๊าะ  ฮะมะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  อิดือเระ
3. เด็กชายฮาฟิส  สีบู
 
1. นายเวค  ถิ่นเรืองสิน
2. นางนภาภัส  ลอยทอง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. นางสาวกุลณัติ  ขำละออง
2. นางสาวคนธวัลย์  จวงพันธ์
3. นายวุฒิชัย  ชูสุวรรณ์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรรณา
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  ยกแก้ว
6. เด็กหญิงโศรยา  บุญมาก
 
1. นางบุญชื่น  ณ นรงค์
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
3. นางสาวดวงเดือน  เยาวรัตน์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.17 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองยอ 1. เด็กหญิงวัชรพร  แก้วทัศน์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  สารฤทธิ์
3. เด็กชายแท็จ  ถุงทอง
 
1. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
2. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงธยานี  ปลอดแก้ว
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.9 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางวรรณาภรณ์  ศตะรัต
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.98 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ที 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถึงเจริญ
 
1. นางรัตนา  เลรักมาน
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.65 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิจจารักษ์
 
1. นางสารภี  อ่อนรอด
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.33 เงิน 8 โรงเรียนวัดนาปรือ 1. เด็กหญิงรัตนา  ทองเขียว
2. เด็กหญิงสุนันทา  ขรีดาโอ๊ะ
3. เด็กชายสุไลหมาน  หมัดขรี
 
1. นางจุฑามาศ  ช่างสาร
2. นางสาวนุกูล  เยาวรัตน์
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.65 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กหญิงนิตยา  สะมะลาเต๊ะ
2. เด็กชายภูวดล  มะเด็น
3. เด็กชายศรายุธ  แวยูโซะ
 
1. นางยุสณี  ระหัด
2. นางอุษา  จุลิวรรณลีย์
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน 4 โรงเรียนบ้านยางเกาะ 1. เด็กชายวราวุธ  วิสูตร
2. เด็กหญิงศันสนีย์  ดือราแม
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ชัยชนะสงคราม
2. นางณัฐติตา  เสนะกูล