สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สตูล

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กชายคอลิด  ดาแล่หมัน
2. เด็กหญิงฟาฎีละ  แหมทิ้ง
3. เด็กหญิงหัซวานี  ไชยชาย
 
1. นางสาวอัซมา  มาลินี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงวนิดา  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายถนอมศักดิ์  สุดสี
2. เด็กหญิงนัสญามีย์  ดำเต๊ะ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เพ็ชรตะกั่ว
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นางรุ่งจิตร  อร่ามศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาทอน 1. เด็กชายชนะชัย  เร๊ะหมีน
2. เด็กชายณัฐพงค์  คมขำ
3. เด็กหญิงณัฐมา  บัณฑิตกุล
4. เด็กชายณัฐเศรษณ์  ทุ่งหว้า
5. เด็กชายธนากร  หมีนหา
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แม่น้ำ
7. เด็กชายธีรไนย  คงจันทร์
8. เด็กชายนนทนันท์  อาดำ
9. เด็กชายนภัสกร  โปหลง
10. เด็กหญิงบิสมิลลา  โสลิกี
11. เด็กหญิงมลิษา  ระเมาะ
12. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ต่อน้อย
13. เด็กหญิงลักษมี  ล่าหมาด
14. เด็กชายวิทวัส  มานะกล้า
15. เด็กชายวิศวะ  หมีนหา
16. เด็กชายสุทธิพจน์  มากทอง
17. เด็กชายสุทธิลักษณ์  จันทร์สุวรรณ
18. เด็กชายสุไลมาน  สุหรน
19. เด็กชายอนันดา  โกศัยพัฒน์
20. เด็กชายเจษฏาภรณ์  ณ พัทลุง
 
1. นางอักษรทิพย์  องศารา
2. นายอินยัส  จิเหม
3. นางนิตยา  โต๊ะเอียด
4. นางสาวอุมาพร  ชูเลิศ
5. นางสาวนุสรีหนา  จิตหลัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงกัสตูรี  บรรดา
 
1. นางสาวปวิณา  แสะหมูด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. นายสันติยา  ทองคำ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 76.66 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤตพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายถิรวัตน์  คงจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ใจห้าว
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กชายกลีมวีล จอสีฟ์  เลกันตีน
 
1. MissEden Mae  Dela CruZ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงพรสุดา  สตามัน
2. เด็กชายเจนศิลป์  วงศ์เจริญ
 
1. นางสาวรุจิรา  คลังข้อง
2. นางฉวี  ขาวดี
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านดาหลำ 1. นายทรงพล  ยังปากน้ำ
2. เด็กหญิงนริศรา  เจ๊ะหงะ
3. นางสาวนัทมล  ยังนิ่ง
4. นางสาวนัสรียะฮ์  แอนิ่ม
5. เด็กหญิงสุรัตน์สา  ฤทธานันท์
 
1. นางจิรัชยา  รักษารักษ์
2. นายวิทยา  เอกทัตร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงณัฐริยา  นุเหร็ม
2. เด็กหญิงทัชมารีน  เกษม
3. เด็กชายนันทพงศ์  สังสัน
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายมะชานน  เหล่าโสด
 
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงซารีฟา  ปุ๋ยสำลี
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงวิมาน
3. เด็กหญิงฮุซนา  ละมูลสุข
 
1. นางดุษฏี  อนุศาสนนันทน์
2. นายยุทธภูมิ  สอนวิสัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เลื่อนเกื้อ
2. เด็กชายนิรันดร์  ชูเพชร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉิ้นน้อย
 
1. นางสาวโนร์ลัยลา  โต๊ะประดู่
2. นางวรรธิดา  คมขำ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ 1. เด็กหญิงทิพย์มณีย์  มณีหลำส๊ะ
2. เด็กหญิงพิยดา  สาแหล่หา
3. เด็กหญิงภาวิตา  จันทรักษ์
 
1. นางศุภีพิชญ์  ปาละสัน
2. นางบุศรา  สำเร
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอนุชา  อย่าทิ้ง
 
1. นางอริยภรณ์  ภักดี
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงทิพย์ดารา  ติงหวัง
 
1. นางสุธีพร  บินหมัด
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงรอฟีดะ  ขุนแสง
 
1. นางสุธีพร  บินหมัด
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหัวควน 1. เด็กหญิงศริญญา  แสะหลี
 
1. นางสาวกัลยา  ชำนาญเพาะ
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายวัลล์ดารุซ  สาสว่าง
 
1. นางสาวอารียา  หมาดเหยด
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.32 เงิน 4 โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1. เด็กชายวสวัตติ์  จุนณศักดิ์ศรี
 
1. นางปิยะพิชญ์  จิตรหลัง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 78.34 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พิพัฒน์วรสกุล
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปถัมภ์
2. เด็กชายนรภัทร  ธรรมภิบาลอุดม
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีตรัง
 
1. นางสุจิรา  สุวรรณกิจ
2. นายภิรมย์  พรุเพชรแก้ว