สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 1. เด็กหญิงตัสนีม  อาหมัด
 
1. นางเบญจมาศ  ชุมเดช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงยอดหญิง  นรินทร์
 
1. นางสาววศิยรัศมิก์  คงจันทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกรกมล  กุณฑลจินดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่นจินะ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ภูฆัง
4. เด็กหญิงนันทวดี  ภาริตา
5. เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย
6. เด็กหญิงวริศรา  อนุพันธ์
7. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ดิษฐี
8. เด็กหญิงอนุชสรา  บุดดีศรี
9. เด็กหญิงเพทาย  กลิ่นหอม
10. เด็กหญิงใจเอื้อ  เกื้อหนุน
 
1. นายบุญกอง  วงค์แสง
2. นางนภัสธมล  ทองนอก
3. นางสาวเสาวลา  จันทนุภา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.49 ทอง 5 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1. เด็กหญิงกชกร  โอเจริญ
2. เด็กชายจานุวัฒน์  ปักกะยันตัง
3. เด็กชายจีรวัฒน์  จิราพงษ์
4. เด็กหญิงชลิดา  ดีสุด
5. เด็กหญิงปณิตา  สุขกาย
6. เด็กหญิงพชรวลี  สังขวิสิทธิ์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีอำภัย
8. เด็กหญิงพัชริดา  เผ่าผาง
9. เด็กหญิงพิรดา  ผิวศุภผล
10. เด็กหญิงมีมี่  ศรีม่วง
11. เด็กหญิงวิธิตา  จันหินตั้ง
12. เด็กหญิงสุดาตรี  เหล่าพล
13. เด็กหญิงอลิษา  พลหาญ
14. เด็กหญิงอลิสา  นันสูงเนิน
15. เด็กหญิงไพรีนภา  บุษหมั่น
 
1. นายธวัช  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวกัญญา  ปรากฎกล้า
3. นายอำนาจ  กระทอง
4. นางสาวไพวัลย์  จำปามูล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กหญิงวาสินี  สาลีคำ
 
1. นายศรราม  โชติบุตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นายภาคิน  พรรณา
 
1. นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นายอิทธิพล  กันปี
 
1. นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นางสาวกุลชาติ  เกาะลอย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงแพรวชยาภรณ์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงชัญญา  วุฒิธนานันท์
 
1. นายธานินทร์  เทียนเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทรงวิทยา 1. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันหงวน
 
1. นายอภิรัฐ  รุ่งเรือง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 12 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายพีรณัฐ  พุกลิ่น
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.67 เงิน 4 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. นายพงศภัค  แสนใหม่
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไตรภูมิ
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิถอย
2. เด็กหญิงจิดาภา  สมบัติดี
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคตรพัฒน์
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กันหกุล
5. เด็กหญิงณภัค  เจริญสุขโชค
6. เด็กหญิงณภัทร  สูนไธสง
7. เด็กหญิงทิพย์เนตร  ใจติ๊บ
8. เด็กหญิงธมณพัทร  อังธนากุล
9. เด็กหญิงธิมาภรณ์  แย้มสรวล
10. เด็กหญิงพีรดา  อินทะสระ
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ม่วงรอด
12. เด็กหญิงมนต์วลี  แสงงาม
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำมูล
14. เด็กหญิงวรกานต์  ไพศูนย์
15. เด็กหญิงอทิตยา  สมพิมพ์
16. เด็กหญิงเกศสรินทร์  แสนทวีสุข
 
1. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
2. นายไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ
3. นายพุฒินันทน์  นาคบุตร
4. นางสาวอรญา  วิเศษหอม
5. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.7 เงิน 6 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ 1. เด็กหญิงแมดิสัน  ทัพเนล
 
1. Ms.Melissa   Reilly
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.7 ทอง 6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายกรก  สุขเกษม
2. เด็กชายชรินทร์  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงภวิษย์พร  สุทธิสนธิ์
4. เด็กชายราชวินิจ  แถวประโคน
5. เด็กหญิงอาภา  ศรีตระเวน
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ประสีระวิเส
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  พิมสุวรรณ
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 12 โรงเรียนทรงวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  ริ้วสุนทร
2. เด็กหญิงจิราเจต  จันทา
3. เด็กหญิงฉัตรติยา  ปาลวัฒน์
4. เด็กชายธนภัทร  สุขเสน
5. เด็กชายปวริศ  ศิริเกิด
6. เด็กหญิงวันวิสา  ปถมสุข
 
1. นายรวินธนา  แคนจา
2. นายกฤษณุ  รุ่งเรือง
3. นายอภิรัฐ  รุ่งเรือง
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันทภา  ปามา
2. เด็กหญิงปริมฉัตร  พรหมเดช
3. เด็กชายเจษฎา  พุ่มเถื่อน
 
1. นางปารดา  วงศ์ชนเดช
2. นางธมนวรรณ  พลกล้า
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายก้องภพ  งามเจริญ
2. เด็กชายปริญญา  เคหาไสย
3. เด็กหญิงวรรณรดา  โพธิ์เพชร
 
1. นางสาวอัจษฎา  มะจุเงิน
2. นายพิเชษฐ์  แซ่กัง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  มาฆะบูชา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวจั่น
3. เด็กหญิงอรนลิน  เหมือนเดช
 
1. นายอภิชา  เพ็ชรน้อย
2. นางวิภาวรรณ  จันทร์ศรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 1. เด็กหญิงจารวี  โอดไธสง
2. เด็กหญิงภัทนภา  บุญครอบ
3. เด็กหญิงวรรณษา  สายวรณ์
 
1. นางสาวฤทัยรักษ์  ดำทองสุก
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองนพคุณ
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดคู่สร้าง 1. เด็กชายอรรถชัย  มั่นยืน
 
1. นางสาวบัณฑิดา  ศุพุทธมงคล
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71.65 เงิน 6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายปณภัช  กุญชรทวาสิน
 
1. นางอัญชลี  มณีเล็ก
 
26 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 1. เด็กชายพลวัต  ผลพิรุฬ
2. เด็กชายศุภชัย  จานประเสริฐ
 
1. นางเรไร  คล้ายหิรัญ
2. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแค 1. เด็กหญิงศราสิณี  แก้วภู
 
1. นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร