สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกมลชนก   สำเร็จ
2. เด็กหญิงชนาภัทร  ทุมมาศ
3. เด็กหญิงช่อผกากาญจน์  ชื่นชมยิ่ง
4. เด็กหญิงญาณิศา  ธุถาวร
5. เด็กหญิงพรธิดา  ผาสุข
6. เด็กหญิงพรลฎา  อิสสอาด
7. เด็กหญิงพัชราวดี   ไชยนา
8. เด็กหญิงมลิวัลย์  ช่างเรือนกุล
9. เด็กหญิงรุ้งตะวัน    เหลือล้น
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ   แสงชัง
 
1. นายประชา  สำโรงลุน
2. นางกิจจาลักษณ์   ชัยวิเชียร
3. นางพรสวรรค์  โทแก้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงจินดาภา  พรรณศรี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมคิ้ม
3. เด็กหญิงฉันทนา  ปลายเนตร
4. เด็กหญิงชยุดา  ภู่เทียน
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  วาจาใจ
6. เด็กหญิงธนภรณ์  นนทะนำ
7. เด็กหญิงนภาลัย  แก้วเทศ
8. เด็กหญิงนิสาชล  สาระเนตร
9. เด็กหญิงพัชราภา  รอดอินทร์
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  นามปัญหา
11. เด็กหญิงรัตติก่าล  วงมั่น
12. เด็กหญิงรัตติยากร  ศิริโหน
13. เด็กหญิงสุกัญญา  เรืองพิศาล
14. เด็กหญิงอนุศรา  ยาวิชัย
15. เด็กหญิงอินทิรา  น้อยสวัสดิ์
 
1. นางสมชิด  เจติยะกุล
2. นางศศิธร  อังสุโรจน์
3. นางนวลจิรา  แจ่มจำรัส
4. นายนิธิ  แจ่มจำรัส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปะทะตา
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงเปรมสุดา  บุรพรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงทิพธารา  ชิมรัมย์
 
1. นายอภิชาติ  วงชัยเพ็ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   วงษ์เขียด
2. เด็กหญิงภริตพร   แซ่แต้
 
1. นายณัฐนันท์  อยู่ระหัด
2. นางชวลา  ศาลิโกเศศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกรกนก  ทองเกษร
 
1. นายพิชัย  วันฑาณุวัฒ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 1. เด็กหญิงสุนิษา  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณี   ปิ่นมงคล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กชายตุลา  หงษ์โต
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 81.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงชญาดา  ปิ่นสุข
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
3. เด็กชายตุลา  หงษ์โต
4. เด็กชายธนกร  ฤกษ์งาม
5. เด็กหญิงบุญญารักษ์  สุนทรารักษ์
6. เด็กหญิงวนัสนรรณ์  หงษ์โต
7. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีเจ้า
8. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
2. นางสาวศิริกัลยา  ไชยมงคล
3. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. เด็กหญิงคีตา  โยตะสิงห์
3. เด็กชายธีรภัทร  วงศ์ยิ้มย่อง
4. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
5. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
6. เด็กหญิงปาลิดา  เพ็งมณี
7. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
8. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
9. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
10. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
11. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
12. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
13. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
14. เด็กหญิงสุกฤตา  อินทรแสง
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เชนเทศ
16. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
17. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
18. เด็กชายอสนพงษ์  ชุมวงศ์
19. เด็กหญิงอารียา  แววดี
20. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
 
1. นางสาวลักขณา  เครือวัลย์
2. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.2 ทอง 8 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภาคเดียว
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ใจแสน
3. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
4. เด็กชายคมสันต์  รื่นฤดี
5. เด็กชายธวัชชัย  กองหิน
6. เด็กหญิงประไพพัฒน์  เปลี่ยนศรี
7. เด็กหญิงปวิชญา  นาควิบูลย์
8. เด็กชายพีรวัฒน์  เมืองเอี่ยม
9. เด็กหญิงภาวิตา  อดุลเจริญทอง
10. เด็กหญิงศรัยพร  กบกลางดอน
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวอมรา  เกษมสุข
3. นายตนุภัทร  ไพโสภา
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น่วมภักดี
2. เด็กหญิงฐิติยา  อุปมา
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วะลา
4. เด็กหญิงพรชลัยย์  กบกลางดอน
5. เด็กหญิงยศวดี  ศรีสว่าง
6. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตั้ง
7. เด็กหญิงศศิประภา  ถึงชัย
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นหอม
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นายภัทรพงษ์  แฉ่งละมัย
3. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
4. นางสุภัชช์สิริ  กำจรวาณิชย์กุล
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงชวนฝัน  พูนทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กองสีผิว
4. เด็กหญิงพรทิพย์  มีบุญ
5. เด็กหญิงวรัทยา  นาควิบูลย์
6. เด็กหญิงสุนิสา  ดีแป้น
7. เด็กหญิงอทิตยา  เมรุวัย
8. เด็กหญิงแก้วมณี  ดีพรวน
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวสมศรี  ฟักหอมเกร็ด
3. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
4. นางสาวจินตนา  พรหมทา
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 77.2 เงิน 6 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 1. เด็กชายมนุเชษฐ์  เอี่ยมโพธิ์ศักดา
2. เด็กชายสุรกิจ  แก่นพะวา
 
1. นายพร้อมพันธุ์  ลายลักษณ์
2. นางสาวนภาพร  ราชูโส
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.17 ทอง 6 โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ทองเข้า
2. เด็กชายคฑาวุธ  คันทะมูล
3. เด็กชายคามิน  เกตุแก้ว
4. เด็กชายธีรนันท์  เกตุแก้ว
5. เด็กชายนพดล  ทองดอนเหมือน
6. เด็กชายปิยะวัฒน์  โอชะกุล
7. เด็กชายภัทรนิษฐ์  ศรีโฉมงาม
8. เด็กชายอรรคพล  อ่องพิทักษ์
 
1. นายอรรนพ  ภู่แจ้ง
2. นางสาววิลาวรรณ  ใจกล้า
3. นางอนงลักษณ์  สีชาลี
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รองสุพรรณ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ธนะจินดา
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ส่งพุ่ม
 
1. นางสาวปิยะดา  แพรดำ
2. นางวันดี  แก้วชัง
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายกันตพงษ์   รักษากิจ
2. เด็กชายอนุพงศ์  วงษ์สมี
 
1. นายณฐกร  น่วมอินทร์
2. นางสุวิมล  ฟักแสง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดบัวโรย 1. เด็กชายชินพงษ์   บุตรคำ
2. เด็กชายภาคิน  มุขดี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์เจริญ
 
1. นางณัฐวรรณ  ถิ่นหัวเสือ
2. นางอารีย์  จันทร