สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ลิขิตวงศ์ขจร
3. เด็กหญิงศุภากร  เหล่าเรืองวัฒนะ
 
1. นางวิลาวัณย์  วรนิทัศน์
2. นางมัณฑนา  พิทักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงชลิตาภรณ์  ไชยชาติ
2. เด็กหญิงวิภาวี  มีโชติ
3. เด็กหญิงศุภธิดา  บำรุงภักดี
 
1. นายธีรัตม์  กันตัง
2. นางสาวจุไรพรรณ  ขาวเมืองน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.31 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 1. เด็กชายคชานนท์  ดีนันท์ตระกูล
2. เด็กหญิงภัทรา  หมั่นการ
3. เด็กชายสุรจักษ์  วรรณภาส
 
1. นางวานิตย์  นามศิริ
2. นางสุภาวดี  ศิริสุทธิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วง 1. นางสาวกมลวรรณ  ไสยกิจ
2. นางสาวจิราพร  จุ้ยพุทธา
 
1. นายศุภชัย  มโนชัย
2. นางบุปผา  คำงาม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายกิตติชัย  โสมัตนัย
2. เด็กชายธนกฤต  ซึ้งสุขเกษม
3. เด็กชายพุทธิพงศ์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงวิชุดา  แสนสุภา
5. เด็กหญิงศรสวรรค์  บึงไสย์
6. เด็กชายเจษฎา  จันทาทุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายสุนันท์  รอดประทับ
3. ว่าที่ร้อยตรีนที  น้อยวังคลัง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. นางสาวสุนิสา  นาดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. เด็กหญิงสิริิตะพัช  สายโกสุม
 
1. นางอุไรวรรณ์  สิงหะ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. นางสาวจุรีลักษณ์  งอสอน
2. เด็กชายธีรพงศ์  นามจันดี
3. เด็กหญิงนริศรา  การพงษ์
4. นายรชต  จันดาอ่อน
5. นายอนุวัฒน์  สียอด
 
1. นายนิรันต์  อิ่มสมบัติ
2. นางพานทอง  ถวิลการ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล
 
1. Mr.Sean Christopher  Dunk
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาเด็ก 1. เด็กชายอเล็กซานเดอร์  ไวเนอร์
 
1. Mr.Clifford Wayne  Layton
 
11 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีทาฮาด
2. เด็กหญิงศิรประภา  แสนหล้า
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  แก้วพิลา
 
1. นางพัทธนันท์  ศรวิชัย
2. นางณภาพร  ศรีวะรมย์