สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ไชยคุณ
2. เด็กชายทักษิณ   บุญเจียง
 
1. นางจิระประภา   ศรีสุธรรม
2. นางสุภาภรณ์  มีชำนาญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. นายธนพล  สุดงาม
2. เด็กชายธิบดินทร์  สมีพวง
3. นายสรรเสริญ  สันโดษ
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
2. นางสาวชลลดา  วันศุกร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์นาค
 
1. นางอรสา  เวชกร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ท้ายรักษ์
 
1. นายวิโรจน์  เปรมชยกุล
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  สีกาลี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนทวีสุข
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางสุวาสนา  โฮชิน
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  สริมา
2. เด็กชายชัชวาล  ภักดี
3. เด็กชายมานิตย์  สีเล
 
1. นางอัจจนา  มาซา
2. นางกรองจิตร  หงษ์คำดี