สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กชายธนกฤต  อ่องไธสง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุลพิมล
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางสาวสุนิภา  งามนาวัง
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านท่านางแนว 1. เด็กชายณภัทร  หูชัยภูมิ
2. เด็กชายสุขขี  ทาหาร
 
1. นางจิราภรณ์  สนั่นเมือง
2. นางอรทัย  บุญเพลิง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล 1. เด็กหญิงชิดชนก  ไชยรบ
 
1. นางรัชณีย์  แสนสุนนท์