สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 7 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 1. เด็กหญิงธิดาพร  เรืองพลวัฒน์
2. เด็กหญิงภัทรธาวดี  นาวิเศษ
3. เด็กหญิงมลลัดดา  บุญตั้ว
4. เด็กหญิงวนันท์นภัส  มณีฉาย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  หนันคำ
 
1. นางสุวิมล  ศรีอรัญ
2. นางสมรัก  หอมทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฏร์ 1. นางสาวจิตมณี   ชลโสภิญ
2. เด็กชายชัชพงศ์   กงพลี
3. เด็กชายบุญมี  บรรเทา
4. นางสาววาสนา  วิชาชัย
5. เด็กชายสุเมธ  คณะวาปี
 
1. นายศักดรินทร์  ขามธาตุ
2. นายจงศักดิ์  ขามธาตุ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดวงประภา
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แน่นอุดร
 
1. นายประมวล  เซ็นนอก
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงโซฟี  แมรี่สค๊อฟฟิน
 
1. นางวันเพ็ญ   ญาณสิทธิ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงกลาง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นามมุงคุณ
3. เด็กหญิงสุภาพร  นาหัวนิล
 
1. นางเมษยา  วิเศษสม
2. นายวัชรพงษ์  แก้วอาจ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง 6 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 1. เด็กหญิงดรุณี  มาศรี
2. เด็กหญิงอารยา  ปัจจัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  สีราช
 
1. นางสาวนิตยา  นามแก้ว
2. นายสมแก้ว  จอมทอง