สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ขอนแก่น เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 75.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านเม็ง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ไทยศิลา
 
1. นางวราพร  ศิริสมพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 1. นางสาวอรทัย  เค้าทา
 
1. นายทรงชัย  เปรมผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาด 1. เด็กหญิงปรียาพร  บุญหล้า
 
1. นางแพรวพรรณ  ลิละคร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 1. เด็กหญิงชนานันท์  นนทะรุลน์
2. เด็กชายศิริชัย  มีเปี่ยม
 
1. นางกฤษฎี  โถชารี
2. นางวรรณิภา  วรรณประเขา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 81.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจามจุรี  ดาวนอก
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  เพชรเสถียร
3. เด็กหญิงดวงใจ  แก้วเมือง
4. เด็กหญิงธนารีย์  นครขวาง
5. เด็กหญิงธัญญา  เหมาะคำ
6. เด็กหญิงนรภัทร  ธรรมเอก
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  นหูตานนท์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  โคตรชุม
9. เด็กหญิงอนิสรา  แก้ววงษา
10. เด็กหญิงอำภาพร  ศรีสุรักษ์
 
1. นายวีรศักดิ์  ยืนยาว
2. นางพัชรินทร์  ศรีพุทธิรัตน์
3. นายฉัตรชัย  จีระออน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรตา
 
1. นางอุไรวรรณ  ภิญโญทรัพย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์ภิรมย์
2. เด็กหญิงเมธวี  นามมณี
 
1. นางอุดมลักษณ์  ร้อยดี
2. นางสุภาวดี  โคตะมูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คาดสนิท
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 1. เด็กหญิงศศิธร  สอนนวล
 
1. นายโสรส  เร่งมานะวงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 1. เด็กชายจรัสพล  ผ่องแผ้ว
 
1. นางปรียาภรณ์  นภกรีกำแหง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84.33 ทอง 5 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1. เด็กหญิงวันวิสา  คานราบ
 
1. Mr.Mu  Jianan
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกุดเลา 1. เด็กหญิงกิตติมา  โคตรหานาม
2. นางสาวดาวรุณี  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาหวาย
 
1. นางอัปสร  น้อยสุข
2. นางประนอม  ธรรมพล
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซำจำปา 1. นายนิธินันท์  วรรณคำ
2. นายพัชระ  สอนธรรม
3. นายวิษณุ  หน่อไชย
 
1. นายผจงภักดิ์  พ่อค้าช้าง
2. นายณรงค์  พ่อค้าช้าง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิณท์นิภา  วรรณพันธ์
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงห์บ้านหาด
3. เด็กหญิงชนาธิป   เกษร
 
1. นายสนัด  บาลเย็น
2. นางประภาพรรณ   โซ่มาลา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสงสาร
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุดดีทน
3. เด็กหญิงสุพิญญา  โยประทุม
 
1. นางประภัสสร  พรเพ็ง
2. นางปรียา  จันทร์สิงห์
 
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57.5 เข้าร่วม 7 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1. เด็กชายธนพจน์  จีนบุตร
2. เด็กชายสุทธิราช  สุวรรณหงษ์
 
1. นางสาวิตรี  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวนวีนา  พิมพล
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายอาทร  ไกรเวียง
 
1. นางเสาวลักษณ์  เชิดชู
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำ  ดวงแสงเหล็ก
 
1. นายประสงค์  แสนหล้า
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    ชาติสุวรรณ
 
1. นางพรลภัส   สุขชีวี
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.98 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวัชรพล  แสนแก้ว
 
1. นายนิติศาสตร์  เคนมิ่ง
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ  มาขุมเหล็ก
 
1. นางนิตยา  แพ่งสัมฤทธิ์