สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสงคราม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นางฐิติมา  บุญทรง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 82.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แถบเงิน
2. นายขวัญชัย  ชื่นอรุณ
3. เด็กหญิงชมพูนุช   อัฑฒากร
4. เด็กชายชัยธวัช  รัตนรุ่งเรือง
5. เด็กชายชาติพงษ์  แท้รัมย์
6. เด็กหญิงชุติมา  จันทนะโสตถิ์
7. เด็กหญิงชุติมา   แจ่มจำรัส
8. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  พิบูลย์สวัสดิ์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา   ลิ้มอิ่ม
10. เด็กหญิงณัฐวิภา  โรจน์วิไลย
11. เด็กชายนิติพล  เหมือนแจ่ม
12. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิลัย
13. เด็กหญิงปาริฉัตร  แสงทา
14. เด็กหญิงปิ่นมณี  เทียนสู
15. เด็กหญิงผานิตา   ทองแต้ม
16. นางสาวผาสุข  ประกอบผล
17. เด็กหญิงพัชรมัย   ศรีมหาดไทย
18. เด็กหญิงภัชรพร   เหลืองแสงทอง
19. เด็กหญิงภัสสร  ใบณะพฤติ
20. เด็กชายภานุพงษ์   วิจิตรจำนง
21. เด็กหญิงมัลลิกา  ชาชมราษฎร์
22. เด็กชายยศธร   คำศรี
23. เด็กหญิงยศธร   บัวเผื่อน
24. เด็กหญิงลีลาวดี   พวงทอง
25. เด็กชายวิทวัส   วัชนุชา
26. เด็กชายวีรพล   หมู่ผึ้ง
27. เด็กหญิงศรัณยา  เสือเจริญ
28. เด็กหญิงศศิประภา   ผายป้องนา
29. เด็กชายศิษฐิพงษ์   วงศ์เลิศ
30. เด็กหญิงศุภรดา   รัตนรุ่งเรือง
31. เด็กหญิงสกุณา  วรรณศิริ
32. เด็กชายสรรเพชญ  สวัสดี
33. นายสำราญ  ชมชื่น
34. นางสาวสุธาสินี  ยิ้มถนอม
35. เด็กหญิงสุมณฑา   มงคล
36. เด็กหญิงอรณี  อั้งเจ๋า
37. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ทองแต้ม
38. เด็กชายเรวัต   ภานุรัตน์
39. เด็กหญิงไตรลักษณ์   เลิศภวศิลป์
 
1. นายพนัส  ชูอรุณ
2. นางสาวพจมาน  หวานคำเพราะ
3. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
4. นางกมลทิพย์  เม่นแต้ม
5. นางอัมภาภรณ์  เธียรทองอินทร์
6. นางสาวสร้อยทอง  ชัยรัตน์
7. นางสาวนันทนา  นนทรักษ์
8. นางสาวดุษฏี  ศรีมะกล่ำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ   เปี่ยมอยู่
 
1. นายวิวัฒน์ชัย  กลั่นกลิ่นหอม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 64.67 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 1. เด็กหญิงอรดา  ศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางสาวรติรัติ  จินดาวงษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ   ล้ำเลิศ
2. เด็กชายภาณุ  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษา   แซ่เตียว
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไกรทอง
 
1. นางศุทธิรัตน์  โตเหมือน