สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สมุทรสาคร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  วันยะโต
 
1. นางธัณย์จิรา  พลายรัศมี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นางสาวศกุนี  นาสวนสุจิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ใย
2. นายตอง  -
3. เด็กชายภูชิต  เนียมวัฒนา
 
1. นางสาวมยุรา  ติงสะ
2. นายสุระชัย  พิมพ์งาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มาลามาศ
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  ไทรทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธานีเจตน์
 
1. นายสุเมธ  เหมือนโพธิ์
2. นางสาวเรณู  บูชา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 7 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีจาด
2. เด็กหญิงปนัดดา  มอญเก่า
3. เด็กหญิงพรชิตา  ไชยราช
4. เด็กหญิงสุฑามาส  พรมวงศ์
5. เด็กหญิงเมธาวี  สายแจ้ง
 
1. นางญดาวีร์  กิตติธรรม
2. นางภณิตา  พ่วงปาน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปาลิตา  มุงคุณ
 
1. นางสาวพวงทิพย์  หมุยจินดา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นางสาวปนัดดา  ก้อนทรัพย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าเสา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สนนารี
 
1. นายสุริยา  บุญชุ่ม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นคำหอม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขเจริญ
3. เด็กชายคริสมาสต์  วงศ์ขยาย
4. เด็กหญิงจันทิมา  แสงสิมมา
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เถิงนำมา
6. เด็กชายนพรัตน์  มาประชุม
7. เด็กหญิงนริศรา  สนธิ
8. เด็กหญิงนฤมล  ทาดี
9. เด็กชายภาณุพงษ์  เทียงภักดิ์
10. เด็กหญิงระพีพัฒน์  สุบัติคำ
11. เด็กชายรัตน์วิชัย  สุบัติคำ
12. เด็กชายสิทธิพร  โพธิ์เทศ
13. เด็กหญิงอภิญญา  จิตรอารีย์
14. เด็กชายอโนทัย  รัศมี
15. เด็กหญิงเกศินี  พ่อค้าชำนาญ
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นายเสรี   ทรัพย์ไพบูลย์
3. นางภาวิณี  ทรัพยะสุต
4. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกรัณย์  ปานดำ
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  มิ่งเล็ก
 
1. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  โชดัง
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เล็กจินดา
3. เด็กหญิงจินตพร  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงจินตภา  รุ่งเรือง
5. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
6. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
7. เด็กหญิงชมพู่  แสงแก้ว
8. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
9. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
10. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เณรเฉย
11. เด็กชายปรเมศธ์  ธะสดวก
12. เด็กหญิงวลัยวรรณ  สิทธิสถาน
13. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
14. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ภักดีวงษ์
15. เด็กหญิงศรัณย์พร  สังข์ทอง
16. เด็กหญิงศลิษา  แผ่นทอง
17. เด็กหญิงศิริพร  ขันทองดี
18. เด็กชายศุภกร  รุธิรบริสุทธิ์
19. เด็กชายสุทธิสาล  พันธุ์
20. เด็กหญิงสุภัทรา  รุธิรบริสุทธิ์
21. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
22. เด็กหญิงอรนุช  มีเย็น
23. เด็กหญิงอรุณวรรณ  แผ่นทอง
24. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
25. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
26. เด็กหญิงเกศกนก  เพ็งบุญชู
27. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
28. เด็กหญิงแตน  -
29. เด็กชายไชยยุทธ  เข็มกำเหนิด
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางสมคิด  เกรียท่าทราย
3. นายสุทธิพงษ์  ดำเผือก
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาภา  สุดยอดดี
2. เด็กชายธนภัทร  สุขสมบัติ
3. เด็กชายนภนต์  เกตุอุทัย
4. เด็กหญิงพรรวษา  วงศ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ทองดีสกูล
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ขำเจริญ
7. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีสำอางค์
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ปานขลิบ
 
1. นางสาวอุษณีย์  ชูผล
2. นางสาวตรีธารทิพย์  เนาไธสงค์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.33 เงิน 4 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กชายกันพล  วนาวิเศษศักดิ์
 
1. นางสมวลี  เขียวมณี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพรมณี  เฉิน
 
1. MissXiaoyu  Zhu
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กชายต้นกล้า  สิทธิเวช
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองหงษ์
 
1. นางรัชนีวรรณ  กฤษฎาธิการ
2. นางสาวพวงผกา  รักชาติ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 70.03 เงิน 9 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงดาริกา  เหมือนศรีเพ็ง
2. เด็กชายธีรพงษ์  เจริญผล
3. เด็กชายนพรัตน์  ชัยคำ
4. เด็กหญิงปาหนัน  ช่วงสันเทียะ
5. เด็กหญิงมธุริน  ขำเพ็ง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  แสนสุภา
7. เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วสวรรค์
8. เด็กหญิงอนุสรา  บุตรจันทร์
9. เด็กหญิงอาทิมา  แสนเสริม
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
2. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
3. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กชายกิตติธัช  จาดี
2. เด็กหญิงชนาภา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  ตรองใจ
2. นางสาวนภาพร  ฟักมี
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงอติกานต์  หยกส่องแสง
2. เด็กชายอัศวิน  สมปราชญ์
 
1. นางสาวชนัสถ์นันท์  เหลืองทอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสถิตย์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88.3 ทอง 7 โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใยไหม
3. เด็กหญิงชวิศา  ฉ่ำโสฬส
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  จิตหาญ
5. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีชัย
6. เด็กหญิงอัญชลี  เปลี่ยนขำ
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางยุดา  มาตขาว
3. นางศิริวรรณ  จำเมือง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  บู่สาลี
2. เด็กชายณัฐชนน  วรเมจกานนท์
3. เด็กหญิงศรัญญา  แก้วภูมิแห่
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นางสาวอรพินท์  เม่นแย้ม
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงวรัชยา  ดอกเตย
2. เด็กหญิงอารยา  ธำรงวงศ์วิทย์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ลิ้มบริสุทธิ์
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  หุ้นเส็ง
2. นางสาวดวงฤทัย  เก๋งทอง
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา
 
1. นางสาววัฒนา  เชยจิตต์
 
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวัดยกกระบัตร 1. เด็กหญิงนิวาริน  เผือกรักษา
2. เด็กชายพิสิษฐ์  เพ็ชรอยู่
 
1. นางกมลรัตน์  จันทร์ผล
2. นางชัชฎา  หวานชะเอม