สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงอภิญญา   อุทาสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  เลิศยะโส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.54 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ประสาททอง
2. เด็กชายสันติ  ไสวเขียว
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกรกช  ยอดปรางค์
2. เด็กชายปิติกร  วงศ์วัฒนเดช
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เนาว์เพชร
 
1. นายพรชัย  หงษ์ดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 80.17 ทอง 9 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงกันนิกา  ดายังหยุด
2. เด็กชายจตุพร  ฆ้องจันทร์ดา
3. เด็กชายจักรกฤต  ปิ่นหนองแก้ว
4. เด็กหญิงจิรารัตน์  จงมีสัตย์
5. เด็กหญิงชลดา  อินทรประนุช
6. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
7. เด็กชายณัฐวัตร  อินกะโทก
8. เด็กชายธนาวุฒิ  คตวงศ์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  โพธิ์ดี
10. เด็กชายนฤเบศ  กองศรี
11. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทรงบัณฑิตย์
12. เด็กหญิงพลอย  อินทนนท์
13. เด็กหญิงภัทธิรา  ราษฎร์อาษา
14. เด็กชายภาณุพงศ์  ด่านส่งเสบียง
15. เด็กชายภานุเดช  พอดี
16. เด็กชายภูมินทร์  ฆ้องชะดา
17. เด็กชายรวิโรจน์  ฆ้องจันทรา
18. เด็กหญิงรัตนาพร  ปิ่นแก้ว
19. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฆ้องรัน
20. เด็กหญิงวริศรา   วงษ์สว่าง
21. เด็กชายวาคิม  ฆ้องจันทรา
22. เด็กหญิงวาสนา  เปรมวินัย
23. เด็กชายวิชิต  จันทรา
24. เด็กหญิงวิภาดา  ผุยวันดี
25. เด็กชายวิษรุต  หนองขุนสาร
26. เด็กชายวุฒิชัย  ฆ้องชะฎา
27. เด็กหญิงสุพรรษา  ดอกชะเอม
28. เด็กชายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
29. เด็กหญิงอนุชษา  ต่างศรี
30. เด็กชายอภิสิทธิ์  อารีย์
31. เด็กหญิงอมราลักษณ์  แสไพศาล
32. เด็กหญิงอารียา  เจนดง
33. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์เดช
34. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  โชติเมธีกุล
35. เด็กหญิงไพลิน  ฝั่งซ้าย
 
1. นายสาธิต  จังพานิช
2. นางสาวสุรีย์  ฆ้องแก้ว
3. นายวัชรพงษ์  มาพงศ์
4. นางสาวสุชาดา  ดีเหมือน
5. นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์
6. นางสาวจุฑสมาส  จ่าเมือง
7. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
8. นางสาวประภาพร  ชมระกา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 79.17 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายกฤษดา  แกว่นไกร
2. เด็กชายกันทรากร  โพธิ์วิเศษ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สิงห์สนิท
4. เด็กหญิงชนรดี  สุวรรณ
5. เด็กหญิงญาสุมินทร์  วันประสม
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
7. เด็กหญิงดวงพร  สมพงษ์
8. เด็กหญิงธีรดา  หงษ์ทอง
9. เด็กชายธีรภัทร  ศรีวิลัย
10. เด็กชายปรัชญา  ทานะมัย
11. เด็กหญิงปวีณา  สีดอกไม้
12. เด็กชายพรชัย  ครองทรัพย์
13. เด็กหญิงพลอยชนก   สาธานี
14. เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิประภา
15. เด็กชายภานุพงศ์  ส่งเหล่า
16. เด็กหญิงมัสยา  เห็มสนาน
17. เด็กหญิงรินดา  ศรีมาศ
18. เด็กหญิงวรินธร  โพธิ์สาลี
19. เด็กชายศักรินทร์  ทวีผล
20. เด็กหญิงศิริรัตน์  มังสาลี
21. เด็กชายสมเกียรติ  ทุยาวัฒน์
22. เด็กหญิงสายชล  อรุณถิน
23. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
24. เด็กหญิงสุนารี  แก้วเหลา
25. เด็กชายสุภาพ  สุขชาติ
26. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
27. เด็กหญิงสุวนันท์  กูรู
28. เด็กหญิงอภิญญา  พันธ์เจริญ
29. เด็กหญิงอรยา  ต้นทอง
30. เด็กหญิงอาทิตยา  สองแสง
31. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
32. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
33. เด็กชายอานนท์  ชูรัตน์
34. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พลคำ
35. เด็กชายเอนกพงษ์  กันมณี
36. เด็กหญิงเอมวิกา  มุกดา
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
3. นายปัญญา  ศรีโมรา
4. นางนัฏธิดา  ศรีโมรา
5. นายเมธา  เมืองสุข
6. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 6 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 1. เด็กชายบดินทร์  เหลาไผ่
2. เด็กหญิงมณีรัตนา  แซ่จือ
3. นายวรรณกร  บุญชูใสย
4. เด็กชายสิริศักดิ์   สวนสมศรี
5. นางสาวอชิมา  ทองล้วน
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  หวังเครื่องกลาง
 
1. นายชูชาติ  โชติเสน
2. นายเสน่ห์  สุวรรณศรี
3. นางสุมาลี  บุญเลิง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายเจนวิทย์  โพธิ์งาม
 
1. นางพรทิพย์  ร่มพุดตาล
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชุติมา  สีชมภู
2. เด็กหญิงนิรชา  กันทะยะ
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงษ์ตรี
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  วงษ์คำหาญ
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชัยลาด
 
1. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธันวา  ณ นคร
2. เด็กชายพงษ์ศกร  เหล็กพิมาย
3. เด็กชายอดุลย์  กิจจะ
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นายมานพ  สุขเจริญ
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชฎาพร  สิงห์สุข
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  สำราญดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โทษา
 
1. นายประมวล  สุวรรณศรี
2. นายญาณวรุตม์  พิณสาย
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายธวุฒิ  โชคลาภ
2. เด็กชายพัชรดนัย  นาวาพนม
3. เด็กชายวันชัย  สีหะไตร
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชาวนาโกน
2. เด็กชายนิรวิทย์  ผาคำลือ
3. เด็กชายอนวัช  งามวงษ์
 
1. นายมานพ  สุขเจริญ
2. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 64.67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายพาโชค  เจริญคง
2. เด็กชายสุวิจักรณ์  ก๊กประเสริฐ
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางสาวสมมาศ  พรมมาก
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 1. เด็กชายปัญจพล  ฆ้องวงศ์
2. เด็กชายมนตรี  ด่านตรวจสัตว์
3. เด็กชายสุริยัน  พะวัง
 
1. นายสหภาพ  สัจจทองดี
2. นายขันติพงษ์  มีชัย