สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระแก้ว เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงเบญจพร  งามพุทธิวรศรี
 
1. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 10 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงปวรวรรณ   เจริญสุข
2. เด็กหญิงวันไอยอาทิ์   วรนาม
3. เด็กหญิงเมธาพร   นะธิศรี
 
1. นางสาวอภิญญา  ราชประโคน
2. นางสาวปุณยรัตน์  เยือง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจันทปกา   อังศุสิงห์
3. เด็กหญิงจันทิรา   ผลผาเลิศ
4. เด็กหญิงชฎาพร  รักษาทรัพย์
5. เด็กหญิงชุติมา   สีสุด
6. เด็กหญิงนริศรา   จันทคุณ
7. เด็กหญิงนันทกานต์   อ่อนอุทัย
8. เด็กหญิงน้องใหม่   นงค์พรมมา
9. เด็กหญิงปิยวรรณ   ดวงรัศมี
10. เด็กหญิงพัชรา   สามนคร
11. เด็กหญิงพัชรา   บุญโพธิ์
12. เด็กหญิงวารุณี   สุขสวัสดิ์
13. เด็กหญิงสิริยา  เพ็ชรสมบัติ
14. เด็กหญิงเจนจิรา   เพ็งบุพผา
15. เด็กหญิงไอลดา   กุดนอก
 
1. นายเพรียวพันธ์   ประดุจพรม
2. นางนวรัตน์   ฉิมมาแก้ว
3. นางภคินี  โคตรคำ
4. นางราตรี   มุลาลินน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คำกลอง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงสายธาร    ทองสุข
 
1. นายธานี   ไวยบุตรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมสงวน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอาพร  กุชโร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กหญิงวาสนา  ยอดรัก
 
1. นายจารุกิตติ์  ดีจรัส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปาปักเข
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางดอกอ้อ  พิมพิสาร
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายชินเขต  สีโย
2. เด็กหญิงญาณิศา  สีมาแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐนน  ม้อมพะเนาว์
4. เด็กหญิงธิติยา  คุณชม
5. เด็กหญิงนลินรัตน์  มุกดาพงษ์
6. เด็กชายนิติธร  ชุมนุมชาติ
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลือดน้ำเค็ม
8. เด็กหญิงปวีลดา  ปุยฝ้าย
9. เด็กหญิงวิรดา  ปัดถานนท์
10. เด็กหญิงสาวินี  บำรุง
11. เด็กหญิงสิราวรรณ  เทียนไธสง
12. เด็กชายอนุชา  คำพรมมา
13. เด็กชายอรรถพล  รักษ์ด้วง
14. เด็กหญิงอรุณี  บุญศักดิ์
15. เด็กชายอาเนช  สุขบำรุง
16. เด็กชายเปรมทนน  คำพุฒ
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
3. นางสาววราภรณ์  ม่วงมิตร
4. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
5. นางสาวพิมพ์ภร  ประจักรจิตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไชยภาษี
2. เด็กชายธนภัทร  กฤษณะสุวรรณ
 
1. นางสาวกัญญานุช  หมายดี
2. นางวิไลพร  ประกอบธรรม
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายกฤษณ  สายศิลป์
2. เด็กหญิงชัชชา  จันทร์สว่าง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง
4. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีสุวรรณ
5. เด็กชายปณวรรฒน์  บินขุนทด
6. เด็กชายประดิษฐ์  แสไพศาล
 
1. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
2. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุ่มสะเดา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฉวีรัมย์
3. เด็กหญิงบรรณิดา  การพาณิชย์
4. เด็กหญิงพงศ์นภา  ทองหย่อน
5. เด็กหญิงสิดาพร  บุญยงค์
6. เด็กหญิงสุณัฐกานต์  แสนยะบุตร
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทองทวีวัฒน์
2. นางสำเนียง  วงสุริย์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 5 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกรองทอง  ฉัตรเงิน
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  ประดุจพรม
3. เด็กหญิงอริสรา   ท่อนจันทร์
 
1. นางกชามาส    เป็นสุข
2. นางสาวนิตยา  วงษา
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายธวัชชัย  คุณประเสริฐ
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 54.97 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงชีวรัตน์  บุญณะอินทร์
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ชาอินทร์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บัวพล
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายนพรัตน์  ทิพย์บรรจง
2. เด็กชายพานทองแท้  ปินะกาสัง
3. เด็กหญิงวันใหม่  โหราจารย์
 
1. นางเยาวพาณี  มะปรางค์
2. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  หลอดแก้ว
 
1. นางสาวชวิศา  บอนไธสง
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสาวโชติกา  ชุมนุมชาติ
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พงษ์ถาวร
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 1. เด็กหญิงวริศรา  เจริญสุข
2. เด็กชายสุชาติ  อุดมพงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิศกระโทก
 
1. นางเรืองไร  คงพันทระ
2. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.65 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1. เด็กหญิงจินดา  หอมประภา
2. เด็กชายทศพล  บุญธานี
3. เด็กชายภาสกร  จีนพานิชย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ
2. นางชนัตตา  กะการดี
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายรัฐพล  หวังกว้างกลาง
2. เด็กชายสหภาพ  สีทา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  เขม้นเขตกิจ
 
1. นางสาวสุทธิตา  แกมรัมย์
2. นางสาวอัจฉรา  สวามิชัย
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายกฤษณะ  วงค์จำเนียร
2. เด็กชายจตุรวิทย์  พงค์นิล
3. เด็กชายไชยา   องค์สุนทร
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต