สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 86.6 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ลือวรรณ
2. เด็กชายกิตติภัฎ  พรรคเจริญ
3. เด็กชายก้องภพ  สุวรรณจันทร์
4. เด็กชายจตุพล  ตรีแสน
5. เด็กหญิงณรัญญา  พรหมศร
6. เด็กชายณัฐนนท์  เทพจันที
7. เด็กหญิงดาริกา  งามสมชน
8. เด็กชายธิติวุฒิ  บุญชูช่วย
9. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีโคกกรวด
10. เด็กหญิงนฤมล  สุขใส
11. เด็กหญิงพิชญ์ชญาดา  อินทร์สำโรง
12. เด็กชายพีระกานต์  ราชวงษ์
13. เด็กชายมนต์ชัย  จันทร
14. เด็กหญิงรินลดา  ศิริกร
15. เด็กชายศรายุทธ์  ไชชาญ
16. เด็กชายศิวกร  สมพงษ์
17. เด็กชายสหรัฐ  ใบแก้ว
18. เด็กชายสุพจน์  ตาตะกะ
19. เด็กชายอดิศร  เฉื่อยนอก
20. เด็กหญิงอริสา  เรือนอ้น
 
1. นายชิษณุพงศ์  กอบแก้ว
2. นางสุภาภรณ์  ชื่นตา
3. นางสมปอง  ยอดเมือง
4. นายธนชัย  บัวสุวรรณ์
5. นายฤทธิชัย  บุญแลบ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ชมสุวรรณ
 
1. นายประวิทย์   บุญต้น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ตลับเงิน
 
1. นางประจักษ์  ภูมินา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) 1. เด็กชายธนพล   อินวังตูม
2. เด็กชายธนวัฒน์   พรเณร
3. เด็กชายโชคอนันต์  วะลามิตร
 
1. นางสาววินิตย์  ควบคุม
2. นางประจักษ์  ภูมินา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  มีศิริ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  อินเจริญ
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78.4 เงิน 4 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  สิงห์ปี
2. เด็กหญิงน้อยหน่า  หยาง
 
1. นางรัชนี  เยาว์ไวย์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์  สองวงษ์
 
1. นางพิมพา  จันทรจามร
2. นายประสาท  ภักศรีวงษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   บุญจวง
2. เด็กหญิงนภาพรรณ   หุ่นปั้น
3. เด็กหญิงสุวิมล   พรมบันดิษ
 
1. นางศศิพจมาน   ทิพโรจน์
2. นางกชพรรณ   ถั่วสันเทียะ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.17 ทอง 7 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) 1. เด็กหญิงกีรนันท์  ขุนวิเศษ
2. เด็กหญิงอนันธิกา  เทียงปา
3. เด็กหญิงเกศนีย์  ทับทิม
 
1. นางกฤษณาภรณ์  เกษตรไพศาล
2. นายณัฐวุฒิ  คำนวนวุฒิ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 78.66 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) 1. เด็กชายบัณฑิตย์  พึ่งพินิจ
 
1. นางวันเพ็ญ  ดีระเบียบ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กิ่งเกตุ
 
1. นางระพีพร  พร้อมเพรียง
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 10 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ศรีสุพัฒน์
 
1. นางอำพร  ไชยอิน
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68.33 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ 1. เด็กหญิงพัชรี  แจ่มปัญญา
 
1. นายณรงค์  สารทอง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศิริมงคล  วรรณะมา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ห่วงศรี
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ 1. เด็กหญิงกิตติมา  ประกอบธรรม
2. เด็กชายจตุภัทร  ศรนาราย
3. เด็กชายวันเฉลิม  บุญมี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  โพธิ
2. นางสาวนิตยา  รัตนะ
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดหัวถนน 1. เด็กชายชินณภัทร  แก้วเมฆ
2. เด็กชายอวยพร  กัณหวรรณ
3. เด็กชายอัคนิล  วงษ์โกฏ
 
1. นายประสงค์  นิ่มจันทร์
2. นายนพดล  หมื่นเดช