สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ฮึกเหิม
2. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
3. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ศรีระชาติ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คงขำ
5. เด็กหญิงจีรวรรณ  เผ่าน้อย
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ชม
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานขาว
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
9. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผาดาวัน
10. เด็กหญิงชนิกานต์  เครือแวงมน
11. เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงค์ษา
12. เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา
13. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลชร
14. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
15. เด็กชายธรรมภณ  วงษ์คำนา
16. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
17. เด็กหญิงนภัสสร  เมตตา
18. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
19. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
20. เด็กชายปุณยวีร์  ดวงสมร
21. เด็กชายพชร  มิ่งขวัญ
22. เด็กหญิงพรทิพย์  ร่มสนธิ์
23. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
24. เด็กหญิงมลศิยา  คำภาระ
25. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
26. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
27. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
28. เด็กหญิงวิพัชญา  ชัยศรี
29. เด็กหญิงวิรัญญา  แก้วสุพรรณ
30. เด็กหญิงสงกรานต์  อาจผักปัง
31. เด็กชายสมชาย  เสมอชาติ
32. เด็กชายสหัสวรรษ  จิตจำนงค์
33. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซองทอง
35. เด็กหญิงสุภาพร  จิตรดร
36. เด็กหญิงอรวรรณ  พลบุบผา
37. เด็กชายอานนท์  ธิมาชัย
38. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีชัย
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาญศรี
40. เด็กชายโชคทวี  ทุนเพิ่ม
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
2. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
3. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
4. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
5. นางนิติยา  ปั้นย้อย
6. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
7. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
8. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายวรภัทร  วรรณรัตน์
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค