สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สระบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภาแดง
2. เด็กชายอักษร  รัตนาภรณ์พลกุล
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงจรรยพร  สมภาวงษ์
2. เด็กหญิงณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  พันทวี
4. เด็กหญิงอทิตยา  แสงงาม
5. เด็กหญิงเจนภา   สมใจ
 
1. นางธีรนุช  ผาสุข
2. นางนพรัตน์   สังข์ทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกชกร  ฮึกเหิม
2. เด็กชายกฤษดา  จันทน์เทศ
3. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  ศรีระชาติ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คงขำ
5. เด็กหญิงจีรวรรณ  เผ่าน้อย
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทร์ชม
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานขาว
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กาลสุทธิ
9. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ผาดาวัน
10. เด็กหญิงชนิกานต์  เครือแวงมน
11. เด็กหญิงณัฏฐริสา  วงค์ษา
12. เด็กหญิงณัฐมน  แสนศิลา
13. เด็กหญิงณัฐริกา  กุลชร
14. เด็กชายทินภัทร  วัลลา
15. เด็กชายธรรมภณ  วงษ์คำนา
16. เด็กหญิงธิชา  เด็งแมะ
17. เด็กหญิงนภัสสร  เมตตา
18. เด็กหญิงนัทธมน  จิตต์รักษา
19. เด็กหญิงนันทรัตน์  นำนา
20. เด็กชายปุณยวีร์  ดวงสมร
21. เด็กชายพชร  มิ่งขวัญ
22. เด็กหญิงพรทิพย์  ร่มสนธิ์
23. เด็กหญิงภัทรธิรา  พิมพ์เผือก
24. เด็กหญิงมลศิยา  คำภาระ
25. เด็กหญิงลลิตา  ยาสมุทร
26. เด็กหญิงลลิตา  เกิดทรัพย์
27. เด็กหญิงวรรณนิสา  อยู่แช่ม
28. เด็กหญิงวิพัชญา  ชัยศรี
29. เด็กหญิงวิรัญญา  แก้วสุพรรณ
30. เด็กหญิงสงกรานต์  อาจผักปัง
31. เด็กชายสมชาย  เสมอชาติ
32. เด็กชายสหัสวรรษ  จิตจำนงค์
33. เด็กชายสิทธิชัย  ทองมา
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซองทอง
35. เด็กหญิงสุภาพร  จิตรดร
36. เด็กหญิงอรวรรณ  พลบุบผา
37. เด็กชายอานนท์  ธิมาชัย
38. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีชัย
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาญศรี
40. เด็กชายโชคทวี  ทุนเพิ่ม
 
1. นายจำลอง  งามพลกรัง
2. นายชัยวุฒิ  ศรีสุข
3. นายไพทูรย์  ปัจฉิม
4. นายมานิตย์  จันทะบูรณ์
5. นางนิติยา  ปั้นย้อย
6. นางนงนุช  คุ้มพันธ์
7. นางสาวอาภรณ์  ราศรี
8. นายพิทักษ์พงศ์  สร้อยสังวาลย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กชายวรภัทร  วรรณรัตน์
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 1. เด็กหญิงพรรณวดี  มโนสา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  รัตนบุตรชัย
2. นางสาวจิราภรณ์  เจริญสวัสดิ์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายกรินทร์  มหานิล
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 1. เด็กชายอาทิตย์  ปล้องมะณี
 
1. นายสมชาย  บารมี
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายยศกร  สีคุ้ม
 
1. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายภราดร  ภู่เปี่ยม
 
1. นายศุภวัฒน์  พึ่งภพ