สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สิงห์บุรี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  โสภา
 
1. นายไพฑูรย์  พึ่งน้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1. เด็กหญิงประภาศิริ  สุขทอง
 
1. นางเยาวรัตน์  โตอ่อน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  มะจันลา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงวัชรียา  สมาธิมงคล
4. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขประเสริฐ
5. เด็กหญิงหทัยพันธน์  อุ่นต๊ะ
 
1. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส
2. นายวีระ  เมืองรามัญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายกฤษฎากร  ศรีทอง
2. เด็กชายกิติศักดิ์  สิทธิปัญญา
3. เด็กชายก้องภพ  จันทร์แดง
4. เด็กหญิงจารุภัทร  ฮีนิกาล
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แก้วสุข
6. เด็กหญิงณัชชา  ร่วมรักษ์
7. เด็กหญิงณัฐกุล  รัตนอำภา
8. เด็กหญิงตรุษฎี  หนุนอนันต์
9. เด็กชายธนวัฒน์  เสนคะ
10. เด็กชายธนะกานต์  ถุงเงิน
11. เด็กชายพรชนก  บุญเพ็ง
12. เด็กชายพิทักษ์  โตกลาน
13. เด็กชายภัทรดนัย  รอดไว
14. เด็กชายมลธกานต์  จันดารา
15. เด็กชายรัฐพล  ทองอุทัย
16. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์โต
17. เด็กหญิงศศินันท์  เมฆมณี
18. เด็กชายสัณฑภาส  จั่วสันเทียะ
19. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ขันจำนงค์
20. เด็กชายอนาวิน  เจริญทิพย์พฤกษ์
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
2. นางสาวเยาวเรศ  กุลวิทย์
3. นายธนาพล  กุลกุศล
4. นายนิติธร  มัติโก
5. นางนันทกานท์  จันทร์หอม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ภูกาวร
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงนิธิตา  พยัคฆ์ขาม
 
1. นางสาวจีรานุช  สระสม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลาภรวย
2. เด็กหญิงวชิริณทรา  ขันทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชมชื่น
 
1. นางอารีรัตน์  แสงอินทร์
2. นายกิติศักดิ์  แสงอินทร์
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สุดจิตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำเสน
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชัชชัย  แก้วเลิศ
2. เด็กหญิงชินตา  เปลี่ยนอร่าม
3. เด็กชายธีระพล  ไทยบุญเรือง
 
1. นางอารมณ์  เกิดรพ
2. นายประเสริฐ  เกิดรพ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. นายพัฒนชัย  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวอัจฉรา  สิทธิเวชไทย