สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายประชา  นนทสันต์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีสวัสดิ์
 
1. สิบเอกฐิติพันธ์  สินธนาวรากุล
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.32 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงจิรัสสา   ณ แฉล้ม
2. เด็กชายภูผา   เพชรชาติ
 
1. นางขันธ์ทิพย์   สมหาญวงศ์
2. นางน้ำอ้อย   นกเพชร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 1. เด็กหญิงชนิษา  เกิดช้ำ
2. เด็กชายพีรภัทร  แก้ววิเชียร
 
1. นางอุษารัตน์  ตังควิเวชกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ยาน้อย
 
1. นายขวัญชัย  ทิพมะณี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายศราวุฒิ  รอดเนียม
 
1. นายวินัย  กันอ่วม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.97 ทอง 9 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสมัชญา  แก้วเนย
 
1. นางสาวเบญจพักตร์  สดมีศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายฑิปปกรณ์  บญมี
2. เด็กชายนพรัตน์   ครุฑนาค
3. เด็กชายนพฤทธิ์  พุ่มดี
4. เด็กชายนวพนธ์  สุขใส
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ดาววิเลส
6. เด็กชายภรัญญู   ตาลเสี้ยน
7. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  จ๊อกถึง
8. เด็กชายสมชาย  พึ่งอินทร์
9. เด็กชายสมประสงค์  สายสกุล
10. เด็กชายอุกฤษฎ์  สุนทรวงษ์
11. เด็กชายเด่นพงศ์  บ้านกล้วย
 
1. นายสถาพร   แสงสุดจิตร
2. นางพิศมัย  พุ่มพรม
3. นายสุทธิชัย   เข็มคง
4. นายอำนาจ   ทองพรรณ
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายกมลดนัย  จิตรรอด
2. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  ทารัก
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไม้งิ้ว
4. เด็กชายก้องภพ  กล่ำบัว
5. เด็กหญิงณัชพร  เข็มคง
6. เด็กชายทิพานนท์  อ่อนวัน
7. เด็กชายนนทกร  กลัดแก้ว
8. เด็กหญิงนริศรา  วันทักษ์
9. เด็กหญิงนฤภร  ทองอยู่
10. เด็กชายพงศธร  อ่ำอิ่ม
11. เด็กหญิงพิชญธิดา  ถ้วนถี่
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  เครือกลัด
13. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปานจิ๋ว
14. เด็กหญิงอังคณา  มากมี
15. เด็กหญิงอารษา  กล่องชู
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดอนไพรเมือง
 
1. นายจิรพงษ์  ข่ายเพชร
2. นายวันชัย  บุญสอง
3. นางกาญจนา  อ๊ะนา
4. นางสาวฉันทิรา  ฉันทะรัตน์
5. นางนภาพร  ติดพรม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 71 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงปราณปรียา   พุฒลา
 
1. นางจินตนา   สุหงษา
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายนพรัตน์  พิลึก
2. เด็กชายวรวุฒิ  ทองดอนพุ่ม
 
1. นางกฤษณา  ล้อมเศรษฐี
2. นายถนอม  ล้อมเศรษฐี
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทะนาข่า
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
12 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายกฤษฎา  เมาฟาย
2. เด็กชายพิเชษฐ์  เหลื่อมเทศน์
 
1. นายธีระชัย  เทียนบุตร
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่๒๓๑ 1. เด็กชายณรงค์พร  พุฒซ้อน
 
1. นายณรงค์  ไกรกิจราษฎร์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายสันติ  นวลจันทร์
 
1. นางบุษบา  นิลนนท์
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายสันทัด  อินทพงษ์
 
1. นายพิเชษฐ์  นิลนนท์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.66 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  รอดกสิกรรม
2. เด็กหญิงวิศรุตา  วงษ์สมุทร
3. เด็กหญิงสิริธัญพร  อุทุมภา
 
1. นางสมปอง  นามแก้ว
2. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ