สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงพรนภัส  สุขสุทิตย์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ
3. เด็กหญิงอริสรา  ทรัพย์อุดม
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
2. นางสาวสุปราณี  ขอบคุณ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.99 ทอง 12 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไฉนหนอ
2. เด็กชายจิตรภานุ  เย็นคงคา
3. เด็กชายชัยณรงค์  ฉลวย
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ไฉนหนอ
5. เด็กชายธนวัฒน์  ขุนเพ็ชร
6. เด็กชายปฏิพล  ศรีสงคราม
7. เด็กชายพงศธร  ทองชื่น
8. เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อหมอ
9. เด็กชายวรวิช  วินิจ
10. เด็กหญิงวิภา  ไชยวงศ์
11. เด็กชายสมาน  เขาเหิร
12. เด็กชายสิทธิพร  บุญสีกุล
13. เด็กชายสุธาวี  หอมบุปผา
14. เด็กชายสุรศักดิ์  ชัยมัง
15. เด็กชายอนุพงษ์  เจริญทอง
 
1. นายรุ่งฤทธิ์  อิ่มเทศ
2. นางพันทิพา  โกญจนาท
3. นางภานุมาศ  เขตบรรพต
4. นางสาววรรณภา  อ่องเมือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายธนชัย  พนาสันฑ์
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.3 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีนุช
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.3 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายนนธวัช  ฉลวย
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายกิตชนะ  เพ็ชดี
2. เด็กชายจีรวุฒิ  นิลวรรณ์
3. เด็กชายชนะชัย  พูลเลิศ
4. เด็กชายธัชชัย  ใจอาสา
5. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
6. เด็กหญิงนฤมล  แท่นมณี
7. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
8. เด็กหญิงรัตติกาล  สุวรรณสิงห์
9. เด็กชายวรวิช  ศิริเวช
10. เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์ธนศักดิ์
11. เด็กชายสมประสงค์  สายทอง
12. เด็กชายอนิรุต  ผลอุบล
13. เด็กชายอนุชา  จงแจ่มฟ้า
14. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
15. เด็กชายเสริมพงษ์  หย่อมวิไล
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
2. นางจารุวรรณ  ศรีนุช
3. นายนนท์  สร้อยสวาท
4. นางทิพวรรณ  นักธรรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 84.6 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายชุติมณฑ์  วิบุตร
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นุชท่าโก
3. เด็กชายทศพล  เริ่มจำ
4. เด็กชายธนชัย  พนาสันฑ์
5. เด็กหญิงพรรณทิวา  บัวขำ
6. เด็กชายวรวุฒิ  โพธิ์รอด
7. เด็กชายศราวุฒิ  โตศรี
8. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
9. เด็กชายอนุชัย  แดงพัด
10. เด็กชายอรรถพล  ฉวีรัตน์
11. เด็กชายเพ็ญเพชร  กมลาศน์
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
2. นายวัลลภ  แก้วเนตร
3. นางคมคาย  ยาพรม
4. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
 
9 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงรัตนา  บุญยิ้ม
2. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญยิ้ม
 
1. นายทรงวุฒิ  ทิมวงษ์
2. นางสาวสุภาพร  บินทจร
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนวัดโบราณหลวง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผากอง
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  อุ่นเรือน
 
1. นายวัชระ  วงศ์วิเศษ
2. นายเชาวลิต  ประดิษฐ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายธนาศักดิ์  รอดฉ่ำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ธรรมกุล
3. เด็กชายศิวัช  เหลือล้น
 
1. นางสาวณัฏฐวรนุช  ชุมภูทอง
2. นายศักดิ์กฤษ  จันทิมา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงจีรภา   ด้วงบาง
2. เด็กชายธนพนธ์    เป็นสุข
3. เด็กหญิงธนพร   อินทร์สอน
 
1. นางสุทัชชา   แย้มปั้น
2. นางเมธาวี  สวัสดิ์รักษา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
2. เด็กหญิงณัฐกุล  ขวัญกุล
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ป่านฉะนี้
5. เด็กหญิงอริสา  กรรณิการ์
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยาหลง
 
1. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
2. นางสาวธันวา  มากเหลือ
3. นางศรุดา  ศรีฟ้า
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กหญิงลูกแก้ว  สำอางค์
2. เด็กหญิงวราเทพ  ชาติสุภาพ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ต๊ะมะปุด
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พลท้าว
2. เด็กชายวรเชษฐ์  สุขสอน
3. เด็กชายอรุณรุ่ง  กล่ำแกล้วกล้า
 
1. นายสมบัติ  ทรัพย์ศรี
2. นางรัชณี  อยู่สำราญ
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนไชยะวิทยา 1. นายอนันต์  จงบริบูรณ์
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.64 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายเยี่ยม  หล่อหลอม
 
1. นายสมชาย  แก้วเกตุ
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงจินตรา  ติ๊ปปะระ
2. เด็กหญิงรัตนา   ปินตาวงศ์
3. เด็กหญิงวาสนา  สีฟอง
 
1. นางอาภา  ล่องชูผล
2. นางมาลา  สะพรั่ง