สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ถิ่นเขาชี
2. เด็กหญิงปัณจพร  พรมษา
3. เด็กหญิงวรวรรณ  สุภมาตรา
 
1. นางโสภา  จันทิมา
2. นางสาวชนัฏฐา  ดีอ่วม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 76.2 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนฤทธิ์
2. เด็กหญิงกุลหญิง   หอมบุปผา
3. เด็กหญิงจันทร์จิราภรณ์  ใจใส
4. เด็กหญิงนัทธมน  สุริยะมณี
5. เด็กหญิงสรัลพร  สบายจิต
 
1. นางสุนันทา  ปริษาวงศ์
2. นางเกศรา  กลิ่นเกษร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  กมลาศน์
 
1. นายอดิสรณ์  วงกลม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายธันวา  แจ้งจำรัส
 
1. นายพายัพ  รู้สมัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75.3 เงิน 10 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์ธนศักดิ์
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีนุช
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 70 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายถริวัฒน์   ประทาน
2. เด็กชายธนวรรษ  ประเสริฐศิลป์
3. เด็กชายภัทรพงศ์  ทับเปียง
4. เด็กชายวชิรวิทย์   พรหมมี
5. เด็กชายสรศักดิ์   การพิเศษ
6. เด็กชายอำนาจ   เขียวเมือง
 
1. นายอ๊อด   สมพะมิตร
2. นายกี   จรลี
3. นางบังอร   จรลี