สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายธนาศักดิ์  รอดฉ่ำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ธรรมกุล
3. เด็กชายศิวัช  เหลือล้น
 
1. นางสาวณัฏฐวรนุช  ชุมภูทอง
2. นายศักดิ์กฤษ  จันทิมา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เต็มจิ๋ว
2. เด็กหญิงณัฐกุล  ขวัญกุล
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ป่านฉะนี้
5. เด็กหญิงอริสา  กรรณิการ์
6. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยาหลง
 
1. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
2. นางสาวธันวา  มากเหลือ
3. นางศรุดา  ศรีฟ้า
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กหญิงลูกแก้ว  สำอางค์
2. เด็กหญิงวราเทพ  ชาติสุภาพ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ต๊ะมะปุด
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นางปาริชาติ  สุขกันต์
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงจินตรา  ติ๊ปปะระ
2. เด็กหญิงรัตนา   ปินตาวงศ์
3. เด็กหญิงวาสนา  สีฟอง
 
1. นางอาภา  ล่องชูผล
2. นางมาลา  สะพรั่ง