สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 7 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีจันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อินทรักษา
 
1. นางคนึง  เนาวรัตน์
2. นางชุรีพร  สุขเจริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ท้วมพงษ์
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กหญิงจิรดา  โคโต
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกชกร  วงษ์มาดิษฐ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  มาตะโก
3. เด็กหญิงณัชชา  สาระกัด
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีลาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสิริภัทร  อินพูลวงษ์
6. เด็กหญิงอินทิรา  วงษ์คำจันทร์
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์
3. นายกมล  ศรีมาตร
4. นางคนึง  เนาวรัตน์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชวงศ์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
3. เด็กหญิงวนิดา  คุ้มพร
4. เด็กหญิงวรพรรณ  โสดจันทึก
5. เด็กหญิงวีรวัลย์  สีปัดขน
6. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  สนธิเณร
7. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดอก
8. เด็กหญิงอริสรา  ผิวผาย
9. เด็กหญิงอาภัสรา  สงสุวงษ์
10. เด็กหญิงแก้วมะลิดา  ตัญญาชัย
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวชุติมา  ปาละวงษ์
3. นางคนึง  เนาวรัตน์
4. นายกมล  ศรีมาตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 69.3 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงแคสแซนด้า  นะวาระ
 
1. นางถวิลวรรณ  อินทร์อำนวย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80.33 ทอง 11 โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายพรรษ  เดชาวิชิตเลิศ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วงาม
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) 1. นางสาวสรัลพร  เขียวเพชรบุรี
 
1. นางจันทรา  แก้วพรายงาม
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.32 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายสดายุ  จาดใจดี
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม