สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐฐา  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงสาวิตรี  หลักเพชร
 
1. นางชูศรี  พิมนิสัย
2. นางสาววัลย์วิสา  แจ้งสว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดอนพงไพร
2. เด็กหญิงนภาพร  ดอนพงไพร
3. เด็กหญิงพัชราพร  เทพาชมภู
 
1. นายอนุชา  นักพรานบุญ
2. นางสาวขวัญแก้ว  ขำปู่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.68 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายดอม  -
2. เด็กชายไซ  -
 
1. นายศิริ  ไทยทวี
2. นายสุวิชชา  หอละเอียด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.99 ทอง 9 โรงเรียนวัดหนองแจง 1. เด็กหญิงนริศรา  อินทร์ทอง
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  สุภาวงษ์
 
1. นางพัทธนันท์  น้อมระวี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87.66 ทอง 4 โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลาจันทึก
2. เด็กหญิงญาดา  เณรจาที
3. เด็กหญิงนุชนาฏ  เณรจ่าที
4. เด็กหญิงปนัทดา  ไชยต้นเทือก
5. เด็กหญิงพลอย  ตะวันเที่ยง
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เพียรธัญกรณ์
7. เด็กหญิงพินสุดา  เพ็งพารา
8. เด็กหญิงวรากร  กรอบเพชร
9. เด็กหญิงศิริพร  นาคอรุณ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูทอง
11. เด็กหญิงอรทัย  พันธุ์แตง
12. เด็กหญิงอรรถวดี  เข็มแก้ว
13. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มาตรวิจิตร
14. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีบุญเป้า
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  น้อยเงิน
 
1. นายธนู  รอดน้อย
2. นางสาวราตรี  มาตรวิจิตร
3. นางสาวนัดดาว  หลั่งแร่
4. นางศิริลักษณ์  เรียบเรียง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อรามัญ
 
1. นางวัชรี  สังข์เสือโพธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนะพงษ์  บุญธรรม
 
1. นายสำเริง  สุวาท
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงมนต์ภัสสร  วิวัฒน์กสิกิจ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บูชา
 
1. นางเนาวรัตน์  ใจเที่ยงกุล
2. นางสาวสุกัญญา  เปี่ยมสุภาพ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 77.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขาวผ่อง
2. เด็กชายทศพล  สอนลี
3. เด็กหญิงนาตยา  ใจกล้า
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงสายฝน  สีน้อยเมือง
 
1. นางยุพดี  โชติพันธุ์
2. นายนิคม  นิรมาณ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์วิเชียร
2. เด็กชายภัทรพล  เฆ่ดี
 
1. นายบุญเลิศ  แสงดี
2. นางอัมพร  แสงดี
 
11 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กหญิงชื่นนภา  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กหญิงนัฐกาญจน์  เกรียงไกร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  โครตวงษ์
 
1. นายเกรียงไกร  แย้มขยาย
2. นายไพศาล  แสวงหา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 1. เด็กชายปฏิภาณ  หนูแดง
2. เด็กหญิงสาลิน  ทองฤทธิ์
3. เด็กหญิงอาทิมา  จินดารัตน์
 
1. นางอ้อย  แก้วไทรหาญ
2. นางสาวณิชกุล  ใจเบิกบาน
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สิงหชาติ
2. เด็กหญิงภิญญาภัทร  แย้มสุข
3. เด็กหญิงสุวรรณา  คล้ายมงคล
 
1. นางวราพรณ์  พุ่มบางแก้ว
2. นางศรีนวล  รักอู่
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงศศกร  ทับวัล
 
1. นายอดิศร  เนตรพระ