สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 55.67 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์
2. เด็กหญิงภัทรศณา  ระโหฐาน
 
1. นางวันเพ็ญ  อ้นนา
2. นางสาวณัฐนิชา  เมืองเชียงหวาน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 1. เด็กหญิงธนิตตา  เสาวรส
 
1. นางสาวสุขุมาภรณ์   เอี่ยมสำอางค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 83.59 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บรรจง
2. เด็กชายอัครเดช  เหง่าสีหา
 
1. นางสุชาดา  ภูฆัง
2. นายพิสิษฐ์  ทวีวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 1. เด็กชายฐานบัญชา  โพธากูล
2. เด็กชายณัชพล  จาดสดี
3. เด็กชายณัฏฐชัย  จาดสดี
 
1. นางอุษา  ง่วนทอง
2. นางวุฒิพร  กล้าหาญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงธนัชญา  แจ่มจำรัส
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายธนกฤต  เจริญกาลัญญูตา
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงกนกอร   ชื่นเสม
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 1. เด็กชายทวัชชัย  มงคลปลื้ม
2. เด็กชายทักษะ  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ยาสุวรรณ
4. เด็กชายสถาพร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กชายสิทธิพล  สว่างศรี
 
1. นางจริยา  สังข์สิญจน์
2. นางสาวธัญญธร  ปาลวัฒน์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.67 เงิน 11 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงปภาวดี  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงภัทราพร  ภูคัง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1. เด็กชาย คมสันต์  อิ่มสวัสดิ์
2. เด็กชายธนพล  เกตุรัตน์
 
1. นายวันชัย  ปวกหาร
2. นางสาวปัญญภัสส์  เตชะกฤตธีรพงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86.75 ทอง 5 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงศรุตยา  ทองไทย
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  น้ำจันทร์
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78.4 เงิน 4 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกันยามา  รถมณี
2. เด็กหญิงธนพร  จวบยศ
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงกชมน  อาทิตย์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  ตัวไธสง
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กชายธนพล  นิ่มเนียม
2. เด็กชายธีรพัทธ์  วงศ์กล่อม
3. เด็กชายวิทวัส  แตงโสภา
 
1. นายรัชพล  วรกรรณ์
2. นายภาณุพงศ์  พละวงษ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. นายมนัส  พิมพ์สาลี
2. นายมารุต  บุญปลูก
3. นางสาวสาวลักษณ์  ช้างเทศ
 
1. นางอารีย์   อุบล
2. นายณรงค์   พานิชวงษ์
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.99 ทอง 7 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 1. เด็กหญิงปัทมา  พัดสุวรรณ
 
1. นางศิริรัตน์  เกิดศิริ