สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงวรรณธนา  คงคาช่วย
2. เด็กหญิงวาสนา  เพลงยอดวงษ์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  หนูเพ็ง
4. เด็กหญิงสุนิษา  การะพงษ์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญแก้ว
 
1. นางอาภรณ์  อำพันกาญจน์
2. นางสุวาณี  มั่นเรืองเดช
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.66 ทอง 9 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งามสง่า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกื้อเผือก
3. เด็กหญิงทิภัสชา  แย้มพรหม
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทัศนเรณู
5. เด็กชายพรนภา  โปรานานนท์
6. เด็กหญิงพิมพิศา  นวลเสน่ห์
7. เด็กหญิงมุสิตา  คงแก้ว
8. เด็กหญิงวรัทยา  อ่อนพร้อม
9. เด็กหญิงวริศรา  ปลื้มใจ
10. เด็กหญิงวารินทร์ทิพย์  หมื่นสุนทร
11. เด็กหญิงสิริกมล  รัตนะรัต
12. เด็กหญิงสิริมา  แก้วกุล
13. เด็กหญิงอรนิช  ชานิเวช
14. เด็กหญิงอารยา  สำลี
15. เด็กหญิงแพรวา  ยิ่งสกุล
 
1. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
2. นางวาสนา  ม่วงทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐสิตา  สุวรรณนิตย์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณรัตน์
 
1. นางวัลภา  ศรีเจริญ
2. นายณัฐพล  เวชอินทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงชลทิชา  ยอดดำเนิน
 
1. นายเชาวลิต  สินสถิตพร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ขาวล้วน
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  สืบเสน
3. เด็กชายชัยอมร  เพชรดำดี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขาวล้วน
5. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณเทศ
6. เด็กหญิงนภัสสร  คงแก้ว
7. เด็กหญิงนัญชยา  เสาแก้ว
8. เด็กหญิงนิจวรีย์  ศรีอรุณ
9. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไทยทอง
10. เด็กหญิงพักรภี  ถาวโรสกุล
11. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  บุญเพชร
12. เด็กชายภูดล  ปานเพชร
13. เด็กหญิงสุชานาถ  มณี
14. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ทองรัตน์
15. เด็กหญิงอรปภา   กล่ำศรีทอง
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายทัศนัย  ช้างน้อย
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายทัศนัย  ช้างน้อย
 
1. นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กหญิงกนกพร  คงดี
2. เด็กชายกิตติ  อุระชื่น
3. เด็กชายชยันต์  ยุพาพิน
4. เด็กหญิงปวีณา  มาประกอบ
5. เด็กชายพงษ์นรินทร์  พวงทอง
6. เด็กหญิงสุพาวดี  นาคสมมุติ
7. เด็กชายอภิลักษณ์  พลอยมุกดา
8. เด็กหญิงเสาวณี  หนูแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  ชัยณรงค์
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร
3. นางชันษา  พลายชุม
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีอยู่โยง
2. เด็กหญิงจารียา  จุลนาวา
3. นางสาวชลธิชา  ฮะทะโชติ
4. เด็กหญิงญาดา  สามพลกรัง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์ธูป
6. เด็กหญิงพิยดา  เดชจินดา
7. เด็กหญิงวรรณพร  บุญเพิ่ม
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ปู่นุส
 
1. นางชะอ้อน  ช่วยบำรุง
2. นางสาวิตรี  ผกามาศ
3. นางอัมพิกา  เพชรมณี
4. นางจุราภรณ์  คงเจริญ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87.5 ทอง 6 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กหญิงคาริสสา นี่นา เกอร์รีโร  คาทามโค
 
1. Mrs.Emy Joy Guerrero  Catamco
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายจตุรน  เสืออินโท
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไทยทอง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  บุตรศรี
 
1. นางสาวจรัสศรี  เพ็ชรโกมล
2. นางมะลิวรรณ  รัตนจิตต์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83.3 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ด่านคุณธรรม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชมภูนุช
3. เด็กหญิงนฤมล  ถินสันเทียะ
4. เด็กหญิงพณิดา  ช่วยจันทร์
5. เด็กหญิงภัทรพรรณ  บุญมี
6. เด็กหญิงอังคณา  กอนแก้ว
 
1. นางวิชชุตา  บุญดี
2. นางสาวอรทัย  นาคพันธุ์
3. นางธิดารัตน์  แก้วชะฎา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สาระรัตน์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ทัศนีย์
3. เด็กหญิงพรรภษา  ส่งประเสริฐ
 
1. นางเอื้อมเดือน  คงสุด
2. นางศุภวรรณ  ทองใบ
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก 1. เด็กหญิงจารินทร์ญา  พริ้งสกุล
2. เด็กหญิงณัฐชญา  สุขสม
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองศรี
 
1. นายอนันต์  ลาดศิลป์
2. นางสมทรง  พงษ์พานิช
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.33 ทอง 12 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กหญิงอรอุมา  สังข์ทอง
 
1. นางสาวอังศิกุล  เฉลิมพิพัฒน์
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  เวชศาสตร์
2. เด็กหญิงสมหญิง  บุญเลิศ
 
1. นางเจรวรรณ  วงศ์สวัสดิ์
2. นางจีรวรรณ  มงคลสุข
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายปริญญา  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายภรัณยู  บุญธนาโชค
 
1. นางวราพร  สุวรรณสมุทร
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพหวาย 1. เด็กชายชัยพงษ์  ทุ่มแก้ว
2. เด็กชายภาคภูมิ  อินทนนท์
 
1. นางสาวศุภมาศ  คงคาช่วย
2. นายเสวก  เอียดนิมิตร