สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน 5 โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1. เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล
 
1. นางสาววิพารัตน์  ครุยทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 74.98 เงิน 7 โรงเรียนบ้านบางสำโรง 1. เด็กชายมกรภัทร์  หมื่นระย้า
2. เด็กชายรัฐพล  สุริวงศ์
 
1. นายภาณุโรจน์  โสตยิ้ม
2. นางปิยะนุช  โสตยิ้ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. นายภาคภูมิ  บุญเกตุ
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กหญิงอรุณศิริ  ทองแดง
 
1. นางสาวกาญจนา  รักบำรุง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านคลองสระ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แกมกล้า
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฉวีภักดิ์
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ทิพย์เกิด
4. เด็กหญิงนุสรา  โงสันเทียะ
5. เด็กหญิงปัญจพาณ์  สาคร
6. เด็กชายพันธกานต์  สวนกูล
7. เด็กหญิงภัทวรินทรฺ์  สวัสดี
8. เด็กหญิงวรรษมน  ผิวนิล
9. เด็กหญิงวิชชุดา  อินทวงศ์
10. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วศรี
11. เด็กหญิงสุภาวรรณ  บุญฤทธ์
12. เด็กชายอนุชิต  ประดิษฐ์อำไพ
13. เด็กหญิงอรวรรณ  รัตนทองดี
14. เด็กหญิงอาภาพร   ศรีศักดา
15. เด็กหญิงเกศินี  นาคเพชร
 
1. นายวิศานต์  เด็ดรักษ์ทิพย์
2. นางสาวมาลัยลักษณ์  รัจรัล
3. นางสาวพรพิมล  เพชรบำรุง
4. นางพูนสุข  เผือกเดช
5. นางสาวรัษฎากร  รุ่งแดง
 
6 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี 1. เด็กชายกรณ์  ปาลคเชนทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองพันธ์
3. เด็กชายวิชชนนท์  เมืองลาย
 
1. นางสาวรัตนวรรณ  นันทเกษตร
2. นายวรัญญู  ทองถึง
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ 1. เด็กชายเดชาธร  พันธ์ภักดี
 
1. นางกนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านซอย 2 1. เด็กชายปาย  แมนโงย
2. เด็กชายอลงกรณ์  อ้อนวอน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  โชคราช
 
1. นางปรียา  แซ่ซิ้ม
2. นางวิรำไพ  เพชรยอด
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายพีรวัส  ขวัญยืน
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ขวัญยืน
 
1. นางจิรัชยา  แดงเกื้อสกุล
2. นางสาวศรัญญา  วงษ์ประยูร
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวัดสมหวัง 1. เด็กชายนิติภูมิ  เวชพราหมณ์
 
1. นางวราพร  สุวรรณสมุทร