สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. เด็กชายจิรพนธ์  ใจยะกว้าง
2. เด็กหญิงอังคณา  วันดาว
 
1. นางพิมผกา  จันทร์คง
2. นางสาวจันทร์จิรา  อินทร์ชนะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1. เด็กชายคริสต์  ศรีสุบัติ
2. เด็กหญิงธนพร  กุลพร้อม
3. เด็กหญิงพิมพิศา  กลิ่นนาค
 
1. นางสาวชริญา  อรุณรุ่งเรือง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ร่าหมาน
2. เด็กหญิงจิดาภา  กาเตะ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลำยาว
4. เด็กชายสุทธิโรจน์  สันแดง
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ก้าหรีมล๊ะ
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางวลัยพร  วิชา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงอธิชา  พยูนการ
 
1. นางสาวภัตราภรณ์  คงทรัพย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงตรีกิติ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงปาลิตา  สร้อยสนธิ์
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ณะจันทร์
4. เด็กหญิงผกามาศ  อินทบำรุง
5. เด็กหญิงพรไพลิน  นาคโต
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  สารา
7. เด็กหญิงสุริยาพร  กรุยะ
8. เด็กหญิงอภัสรา  เงี้ยนตั้น
9. เด็กหญิงอลิศรา  สำเภา
10. เด็กหญิงเกตุนภา  สุขขวด
 
1. นางสำอาง  สุนทรพัฒน์
2. นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย์
3. นางอุไรวรรณ  ภักดี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายกิตติยศ  แก้วปาน
2. เด็กชายจิรกฤต   เวชสุวรรณ
3. เด็กชายปรีชา  พรหมม่วง
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
2. นางอารีรัตน์  สุขเกษม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงสุปราณี  ขำเนตร
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงรัตนา  วิจิตรกุล
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทวิเศษ
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กหญิงพรธิรา  คล้ายจาด
 
1. นางสาวอรอุษา  จันทร์พูล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงตรีรดา  สิงห์คาร
 
1. นางเกศสุดา  แย้มแสง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  มีเทพ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ลำดวน
3. เด็กหญิงณิรกานต์  ศรีทัพ
4. เด็กชายติณภพ  ช่วยเมือง
5. เด็กชายทวีรัฐ  ไตรยขันธ์
6. เด็กหญิงวิรัญญา  กลิ่นขจร
7. เด็กชายศุภวิชญ์  รพเรือง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์  ชุมพงศ์
2. นางสาวกอบแก้ว  ถนอมกล่อม
3. นางกรกนก  ยอดจันทร์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กชายณัฏฐพล  หนูขาว
2. เด็กหญิงอัญชิสา  วงศ์นาคพันธ์
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
2. นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์
 
14 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 74.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงพิรศา  ทองปลอด
2. เด็กหญิงลลิตภัทร  จำเนียร
 
1. นายธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม
2. นางสาวหัทยา  ขยัน
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กหญิงจันทรา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  พิมเทพ
 
1. นางฤทัยรักษ์  โกละกะ
2. นางสาวสุภาพร  บุญสนอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์นาคพันธ์
2. เด็กหญิงอภิรพรรณ  วงศ์นาคพันธ์
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
2. นายสุวัฒน์  อนุพัฒน์
 
17 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประเสริฐพงศ์
2. เด็กชายชูเกียรติ  คงแก้ว
3. เด็กชายภูมิมินทร์  สีสอน
 
1. นางศศิธร  แก้วศรี
2. นางสาวศัลยา  ก้อนแก้ว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  มาตวงษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  สังข์รอด
3. เด็กชายอนุภาส  บัวนุ้ย
 
1. นายสิทธิพงษ์  ตรีสงค์
2. นางสาวสุภัทสร  แก้วอ่อน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชาวงศาราม 1. นายทศพล  อาศัยพลวง
2. นางสาวนภสร  เหล้าผอม
3. เด็กหญิงนันท์ธินา  บัวแก้ว
 
1. นางวรรณธณีย์  คำหวาน
2. นายสิทธิชัย  ต้นส้ม
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงเมทารี  กระแสเทพ
 
1. นางยุวดี  ใจมั่น
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 53.81 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดำนุ่น
2. เด็กหญิงสุภาวดี  โชครักษ์
3. เด็กหญิงเพชรา  สุขนุ้ย
 
1. นางจริยา  ใจดี
2. นายศุภชัย  ใจดี
 
22 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอัมพาวาส 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชัยกล้า
2. เด็กชายพงศธร  ผลพฤกษ์
 
1. นายพิทยา  เอกสุวรรณ
2. นางศิราณี  รัตนถิรกุล
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางสาน 1. เด็กชายภูวเนศ  หลวงปลอด
 
1. นางสาวสุดาพิศ  ชูรีย์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงจริยาพร  จันทบุรี
 
1. นางดรุณี  กอนทิพย์
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.01 เงิน 12 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงสกุณา  ดีสำอางค์
 
1. นางปราณี  แย้มยี่สุ่น
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงนัตยา  สังข์สิงห์
 
1. นางสาวสุนิษา  คงโอ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลอดรักษ์
 
1. นางปราณี  แย้มยี่สุ่น
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  ทองแบน
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พันธ์วิไล
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินไข
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วศรีสุข
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ภิรอด
2. นางโสพิศ  โมรา
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ 1. เด็กชายนิรุท   เทพี
2. เด็กชายสุรชัย  อักษรทิพย์
3. เด็กชายอิทธิเดช  คงคาหลวง
 
1. นางกฤษดาพร  ชากรแก้ว
2. นางสิริลักษณ์  ตรียวง
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ชำนาญเนตร
 
1. นางสาวหัทยา  ขยัน