สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 73.6 เงิน 8 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายสันติศักดิ์  แย้มแก้ว
 
1. นางจันทนา  สารเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1. เด็กหญิงปิยพัทธ์  หนูสาย
 
1. นางสาวสุจรรยา  ทองบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธยาศรม 1. เด็กหญิงญาณิศา   บุญจังหูน
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ค้าเจริญ
 
1. นางสาวอารยาภรณ์   เปรมกระสินธุ์
2. นางเพ็ญภิรมย์  พรหมสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 77.4 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกวินทรา  ตรีรัตนาภรณ์
2. เด็กหญิงนฤมล  ศริกุล
3. เด็กหญิงหรรษพร  เพ็งสกุล
 
1. นายอ่อนแก้ว  บัวผิน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์   สุระกา
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. นายเอกพงศ์  บุญแก้ว
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 1. นางสาวกาญจนา  ดำเรือง
2. นางสาวจารุวรรณ  หวานอม
3. นางสาวญาติมา  ถวาย
 
1. นางประพฤติ  นาคเวียง
2. นางสุทิรา  กระสายสินธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายบารมี  จำนงจิต
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันดี
 
1. นางสาวขวัญหทัย  แสงมณี
2. นางสาวกัณนิฐา  ไกรนรา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธารธิดา  วุฒิศักดิ์
2. เด็กหญิงฟารีน่า  สงวนชี
3. เด็กหญิงมณีกานต์  ชูจิตร
4. เด็กหญิงวรดา  ทองสัมฤทธิ์
5. เด็กหญิงวิภาวี  คำนวนจิตต์
 
1. นางสาคร  เหรียญทอง
2. นางสาวศิริวรรณ  มากสุวรรณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 88.4 ทอง 5 โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำรื่น
3. เด็กชายจีรพล  วีสี
4. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรอาวุธ
5. เด็กชายธรรมรัตน์  ตรีทองนวล
6. เด็กหญิงธัญยพร  คำรื่น
7. เด็กชายธีระศักดิ์  นาคเดช
8. เด็กหญิงปัญจพร  กายซิม
9. เด็กหญิงปุณญิศา  ปรารถนาธรรม
10. เด็กชายภูวดล  เทือกสุบรรณ
11. เด็กหญิงวัลลภา  คำมา
12. เด็กหญิงศรัณญา  ศรีกัน
13. เด็กหญิงศศิประภา  กู้เมือง
14. เด็กหญิงศิรประภา  กู้เมือง
15. เด็กชายสมชาย  บุญเลิศ
16. เด็กหญิงสิดาพร  จินดาเรือง
17. เด็กชายสิทธิพงศ์  รักษาราช
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์สาขา
19. เด็กหญิงอารียา  โรมรัณย์
20. เด็กชายเดชวิชัย  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวเบญจพร  บุญหรอ
2. นายสมยศ  แก้วนิรัตน์
3. นางพจมาศ  จันทราธรกุล
4. นางลัดดา  โกละกะ
5. นางสุนิสา  พุทธศรี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตาสว่าง
 
1. นางนาตยา  หนูคง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.16 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  กองสุข
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชาญบำรุง
 
1. นางอนุษา   ศิลปวิศาล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายสรวิศ  รัตนพันธ์
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงพัชราพร  ปรีชา
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กชายโรจนะ  แซ่เตื้อง
 
1. นางศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงบุษยา  ศักดิ์ชาตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 77.3 เงิน 9 โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  เมฆาสูตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อเพชร  สุขอนันต์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงอรอุมา  ทิศรอด
 
1. นางสาวพาขวัญ  จังอินทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80.98 ทอง 12 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงสิริพัชร์  นามเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กชายศุภกร  มนพพงษ์
 
1. นางพริ้มเพรา  บุปผา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ลีวัง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  จะนู
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 10 โรงเรียนทรัพย์ทวี 1. เด็กหญิงจิตมณี  พัฒน์แป้น
 
1. นายสุวิทย์  ชัยเพชร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงชลธร  ศิริวรรณพร
2. เด็กชายพลรัตน์  นาคเสน
3. เด็กหญิงภัชรียา  แซ่เดี่ยว
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฉอำ
5. เด็กหญิงรุ่งสิริ  ทองตำลึง
6. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ด่าน
7. เด็กหญิงศิริพร  ขาวผ่อง
8. เด็กหญิงศุภกมล  ถิ่นมะเดื่อ
9. เด็กชายศุภกร  มนพพงษ์
10. เด็กชายอชิระ  เพชรสง
11. เด็กหญิงอทิตติยาภรณ์  อ่อนเพ็ชรคง
12. เด็กหญิงอภิสรา  เจริญวิริยะภาพ
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยคลิ้ง
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ่บุญมี
15. เด็กชายเกรียงไกร  มาตภาพ
 
1. นางสาวศศิธร  ศิรินาโพธิ์
2. นางผิวพรรณ  ชมสุวรรณ
3. นางพริ้มเพรา  บุปผา
4. นางสาวสุพรรณี  ฮั่นสกุล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดเวียงสระ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ดำอินทร์
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ไทยเกิด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  วิเศษสมบัติ
4. เด็กหญิงดวงพร  พยุหะ
5. เด็กหญิงธัญวลัย  สังฆณี
6. เด็กหญิงปิญาภรณ์  แก้วแสง
7. เด็กชายวโรภาส  แก้วเจริญ
8. เด็กหญิงศุภดา  สุขเกษม
9. เด็กชายศุภวิชญ์  อนุกูล
10. เด็กหญิงสุธิสา  ศรีศักดา
11. เด็กหญิงอรวรรณ  พรหมขวัญ
12. เด็กหญิงเกศกนก  หนองลุง
 
1. นายวุฒิไกร  เลื่อนแป้น
2. นางอาเณ   เชาวเหม
3. นางสาวฐิติมา  ส้มเกลี้ยง
4. นางเสาวลักษณ์  ไชยสิทธิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กชายกฤษณัย  ชูศรี
2. เด็กหญิงกฤษณา  ไหวพริบ
3. เด็กหญิงกฤษณา  คงคาไหว
4. เด็กหญิงขวัญสุดา  บูรพา
5. เด็กชายจิรัฏฐ์  หล่อพันธ์
6. เด็กหญิงญาณิศา  บุญมาก
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขเสน
8. เด็กหญิงธนพร  บุญวงศ์
9. เด็กหญิงธิดา  เพชรบุรี
10. เด็กชายธีระภัทร  ปานุวงศ์
11. เด็กชายนวัฒน์  มีพงษ์เภา
12. เด็กหญิงพรทิพย์  รัตนวรรณ
13. เด็กชายพรหมพชร  พันธุ
14. เด็กหญิงวิสุดา  บุญขำ
15. เด็กหญิงศยามล  บุญมาก
16. เด็กหญิงศิริกานต์  ชาลี
17. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ผอมคง
18. เด็กชายอดิเทพ  ขอรวมกลาง
19. เด็กชายอธิวัตร์  ยอดเพ็ชร์
20. เด็กหญิงแพรนภา  สุขเสริม
 
1. นางนพวรรณ  วัชรจิตตานนท์
2. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
3. นายยุทธพงษ์  ศิริรัตน์
4. นางปาจรีย์  แก้วทองเมือง
5. นางสุจิตรา  เกตุแก้ว
6. นายศักดิ์ศรี  รักษ์ธรรม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 5 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กชายนคเรศ  ศรนรินทร์
2. นางสาวพัชรศรี  กวมอำไพ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เกตุประทุม
4. เด็กชายอดิศร  อุปลา
5. เด็กชายอนุชา  แก้วมณี
6. เด็กหญิงเก็จมณี  สว่างวงษ์
 
1. นายบุญฤทธิ์  เพชรนุ่ม
2. นายภาณุมาศ  สืบสาย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงนุ่มนวล  มาไข่
 
1. นางชาลิสา  สุวรรณศรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.83 ทอง 11 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงอาทิติยา  วิลัยพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.67 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงนุ่มนวล  มาไข่
 
1. นางชาลิสา  สุวรรณศรี
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงฐิติพร  ขุนจันทร์
2. เด็กหญิงปรารถนา  พัฒน์คง
3. เด็กหญิงปัฐทิชา  อภิศักดิ์มนตรี
4. เด็กหญิงพรรณวิสา  ส้วนเส้ง
5. เด็กชายสิทธิชัย  น้ำรอบ
6. เด็กหญิงสุริยภรณ์  อ่อนน้อม
7. เด็กชายอนุภาพ  ธรฤทธิ์
8. เด็กชายอัครพล  มีช่วย
9. เด็กชายอิทธิพล  แพรกทอง
10. เด็กชายโสภณ  คะเณย์
 
1. นางชูใจ  บัวคลี่
2. นางสาววนิษา  ไพรัตน์
3. นางสุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.3 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายขวัญชัย  รักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  หนูสมแก้ว
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองศรี
4. เด็กชายนภสินธุ์  มูลอัฐ
5. เด็กหญิงสุรินทร์ทิพย์  ฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางสาวอันทิกา  หวังผล
2. นางสาววิภาวดี  กลิ่นน้อย
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปากด่าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสกุล
 
1. นางทรงศรี  พัฒนสิงห์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สวยงาม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สโมสร
3. เด็กหญิงวัจนา  จัตุมิตร
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เจริญเวช
2. นางสาวลภัสรดา  ยิ้มวรรณ
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีชัย
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ชินวงศ์
3. นางสาวศศิธร  ชุมดำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จิตรพวง
2. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 1. เด็กหญิงธนาวดี  คงยั่งยืน
2. เด็กหญิงเกศินี   บุญช่วย
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขวัญชุม
 
1. นางสาวนฤมล  คงทอง
2. นายบุญโช  อำนวย
 
36 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กหญิงวิภาวดี   รอดเกลี้ยง
2. นางสาวอังคณา  หนองลุง
 
1. นางวันวิสา  บุญช้าง
2. นางบุญนำ  สุยสินธุ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 1. เด็กหญิงวิกรรณดา  กุลน้อย
2. เด็กชายศุภศิลป์  เพ็งจำรัส
 
1. นางธิดารัตน์  ประจักษ์
2. นายศักดิ์ศรี  รักษ์ธรรม
 
38 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายสุริยา  ชูนาค
2. นางสาวเจษฎาพร  บุญทอง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตรพวง
 
39 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 7 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กชายอนุพัฒน์  เกษเพชร
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ริยาพันธ์
 
1. นางสาวบุบผา  พรมหลง
2. นางสาวสมใจ  ด้วงทอง
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ
 
41 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางสาวณัฐชยา  แสงจันทร์
 
42 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.33 ทอง 10 โรงเรียนวัดคลองตาล 1. เด็กชายภูวดล  จินนุภาษ
 
1. นางจิตตินันท์  ปรีชา
 
43 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเขาตอก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูศรี
 
1. นางอุบล  ภัททิยากุล
 
44 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 1. เด็กชายภูวนนท์  ผุดวัฒน์
 
1. นางสาวพิมพรรณ์  ศฤงคาร
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 57.67 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ้ยทอง
 
1. นางสุลีพร  ลัภหาย
 
46 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 54.99 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 1. เด็กชายกฤษน  คงสกุล
2. เด็กชายสพลดนัย  ภิรมย์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  มั่นคง
 
1. นางนพวรรณ  ไชยปันดิ
2. นางจรรยา  ขุนล่ำ
 
47 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายฐานันดร  พิมพา
2. เด็กชายไพรัช  พวงงาม
 
1. นางสาวศรัณรัชต์  เกื้อเกียรติวรากร
2. นางรัตนา  จันทร์โอเอี่ยม
 
48 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กชายมินธาดา  อำภาสุวรรณ
 
1. นางสาวถนอมนวล  ศรีเมือง
 
49 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรียาภัย
2. เด็กชายณัชพล  ริยาพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ถิ่นไทรขึง
 
1. นางสาวจุรารัตน์  พรหมมินทร์
2. นางสุมาลี  นาควิโรจน์
 
50 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 1. เด็กหญิงณัฐกมล  มีเดช
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  ภักดีวงศ์
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สิงห์นอก
 
1. นางคมขำ  บุญทัน
2. นายฐากูล  บุญทัน
 
51 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บัวฉิม
2. เด็กหญิงจันจิรา  เพิ่ม
3. เด็กหญิงทิพย์เกษร  แมลงทับ
 
1. นางวรรณา  เดชะ
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไสขรบ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีกลับ
2. เด็กหญิงพัชรี  หลิวคง
3. เด็กชายสมศักดิ์  หลิวคง
 
1. นางสาวพรวิไล  ทิพย์สุวรรณ
2. นางอุรีวรรณ  ชุมขุน