สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ยงเพชร
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยง 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   ดมอุ่นดี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  กุลัดนาม
 
1. นายทศคม  สมานจิตต์
2. นายดุสิต  ดวงใจดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 1. เด็กหญิงArielle  Rosche Q Arranguez
 
1. นางสาวนิตยา  แห้วตะนะ
 
4 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เกษม
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  พวงทอง
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  สำราญ
 
1. นายสรรเพชร  อินทรสุข
2. นายสุเทพ  ทองมาก
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชงโค
 
1. นางวิไลลักษณ์  แซ่อึง
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73.99 เงิน 5 โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สมานทอง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กหญิงปวริศา  กีรติสุขสกุล
 
1. นายนรงค์  ทองสุก
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71.33 เงิน 12 โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายชินวัตร  สนธิ
2. เด็กชายตะวัน  มาพร
3. เด็กชายศิวิกร  อนุพันธ์
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายจิโรจน์    ชูชื่นพรม
2. เด็กชายธนบรรณ  ฉายแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    นนทะคำจันทร์
 
1. นางเครือวัลย์  สายกระสุน
2. นางกัญญา   บุญขาว