สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ภักดี
2. เด็กหญิงมาริษา   สุกใส
3. เด็กชายวรวุฒิ  บุตรศรี
 
1. นางพัชรินทร์  ศรีประสาร
2. นางระย้า   สพานทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนพล  ปะกะตัง
2. เด็กหญิงศานันทินี  สุดคนึง
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  ไชยราช
2. เด็กหญิงพวงเพชร  กระแสโท
3. เด็กหญิงอรชุน  เสนาเพ็ง
 
1. นายกฤตพรต  เครือลุน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วบุตรดี
2. นางสาวจินตนา  โลนุช
3. นางสาวจิราพร  ระคนจันทร์
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ศรีภาร์
5. เด็กหญิงรัตติยา  ทนทาน
 
1. นางระย้า   สพานทอง
2. นางอธิษฐาน  ศรีโพนทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงวิริญา  หงษ์ศรี
 
1. นางอรดา  เสสสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผักไหม 1. เด็กชายจุลพงษ์  คนงาม
 
1. นายอภิชาติ   หลุ่งเป้า
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80.17 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชนะชัย
2. นางสาวฑิฆัมพร  สีสว่าง
3. เด็กชายทวีศักดิ์  สำรวมจิตร
4. เด็กหญิงทิฆิมมาภรณ์  สุขชิด
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองมาก
6. นางสาวปาริฉัตร  จันที
7. นางสาวพรชิตา  สุขชิด
8. นางสาวพิชญาลักษณ์  ชะโกฎิ
9. นางสาวมณีรัตน์  ชัยสงคราม
10. เด็กหญิงยุพิน  สีดาน้อย
11. เด็กหญิงวกุลทิพย์  อุระงาม
12. เด็กหญิงวิภาพร  พยุงบุญ
13. เด็กชายวิริยะ  ประทินสี
14. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ผาสุขใจ
15. เด็กหญิงวีระพร  อนุลาวัพพ์
16. เด็กชายศิรินันท์  ขันมาก
17. เด็กชายสงกรานต์  สุขสงวน
18. เด็กหญิงสวรส  ยืนหาญ
19. เด็กหญิงสุธิชา  แสงใสแก้ว
20. เด็กหญิงสุพัตรา  รักมิตร
21. นางสาวอนัญญา  ชนะชัย
22. เด็กชายอนันต์ธชัย  ทองงาม
23. เด็กชายอภิวัฒน์  ผมหอม
24. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์   พันชวะนัส
25. เด็กชายเจษฎาวัฒน์  พิศเพ็ง
26. นายเบญจพงษ์  ร่วมคำ
27. เด็กหญิงเบญญา  พรมช่วย
28. นางสาวเพ็ญนภา  สมันสุข
29. เด็กหญิงเสาวณีย์  แสงแก้ว
30. นางสาวเอิร์น  ประทุมแก้ว
 
1. นายชวลิต  พาเจริญ
2. นางนิภาภรณ์  เชื้อมั่นคง
3. นายทินกร  สายธนู
4. นายยุทธนา  พิมพ์สาร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) 1. เด็กชายชัยณรงค์  ผดุงแสง
 
1. นายสิทธิศาต  ไมลาศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองอียอ 1. เด็กชายชาคริต  พงษ์สะพัง
2. เด็กหญิงศราลักษณ์  ขันโนนเขวา
 
1. นางสาวรัชณี  ยอดสิงห์
2. นายอาทิตย์  สุขประเสริฐ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.67 ทอง 7 โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงบุษญา   บุตรดี
2. เด็กหญิงอรอุมา   ยอดยา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ   เดชขุนรัมย์
 
1. นางลำพูน   ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์   ประริเตสังข์
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนมศึกษาคาร 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ละม่อม
 
1. นางนุชรีวรรณ  จิตหนักแน่น
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.33 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองกา 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ชัยดี
2. เด็กชายสถิตย์  ชัยดี
3. เด็กชายหนุมาน  หลักมั่น
 
1. นางจินตนา  พบบุญ
2. นางสาวพิรดา  สุดดี