สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายสาธิต  พวงจันทร์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองก้อนเบ้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 6 โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1. เด็กชายวรินทร  แป้นแก้ว
2. เด็กชายไกรวิชญ์  มีมาก
 
1. นายสุริยา  คำทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 1. เด็กชายทนงชัย  บำรุงมี
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  แสวงสุข
 
1. นายเวชยันต์  ภิญโญภาพ
2. นางนันทนา  สังเกตกิจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังสมานันท์
3. เด็กหญิงปนัดดา  กาคำผุย
4. เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม
5. เด็กหญิงอรทัย  ลาภมาก
 
1. นางสกุลยา  เสาะพบดี
2. นางสาววิจิตรตรา  อุดมครบ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 1. เด็กหญิงชนัดดา  แสงมณี
2. เด็กหญิงปรีญารัตน์  รูปคุ้ม
3. เด็กหญิงสุกฤตา  ใสสุด
4. เด็กหญิงอรญาพร  แทนค่ำ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  นามวงค์
 
1. นายอนุศักดิ์  ไชยอุปละ
2. นายอุทัย   รัตนธิวัฒ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระสัง 1. เด็กหญิงกัณฑิกา   ปุ่มเทพ
2. เด็กหญิงณิชารีย์    โต๊ะนาค
3. เด็กหญิงนิศากร   วุฒิยาสาร
4. เด็กหญิงพัชริดา    บุญสิทธิ์
5. เด็กหญิงภัทราวดี   ปุ่มเทพ
6. เด็กหญิงรัตนา  ทรงกุล
7. เด็กหญิงวิมลมณี   บุญละคร
8. เด็กหญิงสุพรรษา    ยอดสาย
9. เด็กหญิงอภิชญา   เอิบบุญ
10. เด็กหญิงเพ็ญประภา    โสระเนตร
 
1. นางสาวบังอร   นันทรัตน์
2. นายทีปกร   เสาะหายิ่ง
3. นายเทอดทูล    ดงรังศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกะปู 1. เด็กชายภีมพล  มีเกิด
2. เด็กชายมนัส   สูนขาว
3. เด็กชายเมธิชัย    รสหอม
 
1. นายจิตติ   ยาวรัมย์
2. นางสาวประภาพันธ์  ทัศบุตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายไกรวิทย์  ปะการัมย์
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงคณาวรรณ    ทวีชาติ
2. เด็กหญิงจันทกานต์   เจือจันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา   ศรีอนุช
4. เด็กหญิงทิฆัมพร   จันทร์ทารักษ์
5. เด็กชายนนธวัช   ผมน้อย
6. เด็กหญิงนาริน  อุดมดัน
7. เด็กหญิงพรนภา   ศรีสุริยงค์
8. เด็กหญิงพวงชมพู  บันมะณี
9. เด็กหญิงภิรญา   ทองมูล
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา   อาจหาญ
11. เด็กหญิงวิลาสินี   มณีฑูรณ์
12. เด็กชายวีรวัฒน์   อาจหาญ
13. เด็กชายศตวรรษ   ลาดสุวรรณ
14. เด็กหญิงสุจิตรา   นานวล
15. เด็กหญิงสุนิตา   ยืนยง
16. เด็กหญิงสุภิญญา  โสภาพ
17. เด็กหญิงอรทัย   มหาสนิด
18. เด็กหญิงอรทัย   ทองแม้น
19. เด็กหญิงเกตุสุดา   แสวงสุข
20. เด็กหญิงแสงเดือน   เสนาะเสียง
 
1. นายเคน  อุตส่าห์ดี
2. นางสาวณัฐกานต์   เสาวคนธ์
3. นางสาวศิริพร  บินรัมย์
4. นางสาวโสภา  เจริญเตีย
5. นางสาวพนิดา   ถวิลสุข
6. นางสมใจ  ศรีสุริยงค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 1. เด็กหญิงทิพากร   ขันน้อย
2. เด็กหญิงสิตานัน   ชนะชัย
 
1. นางสาวศิรินประภา   สิงห์ชัย
2. นางสาวกนกกานต์   คิดดี
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายปรีชา   วิถี
2. เด็กชายพงศกร    แสงเพ็ชร
 
1. นายรัสมี   เสาะหายิ่ง
2. นางจินตนา   ชินพันธ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองงาม
2. เด็กหญิงนิยมพร  ขันเงิน
 
1. นายจำนงค์  ขันตี
2. นางอนงค์วัลย์  ดีด่านค้อ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาเมียง 1. เด็กชายธีรพงษ์  งามเด่น
2. เด็กชายศราวุธ   ยามดี
3. เด็กชายสายยศ  เงางาม
 
1. นายเมืองใหม่  แก้วประเสริฐ
2. นายพิรุฬ  วรรณขันธ์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    กฤษทอน
 
1. นางเสมียน  สารฤทธิ์
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงดุษฎี  ภูหอม
 
1. นางสาวลำใยล์  วิเศษศรี
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโตงน้อย 1. เด็กชายกิตติพงค์  พงษ์ธนู
2. เด็กชายชโยดม  มณีรัตน์
3. เด็กชายนันทสิทธิ์  วรญาน
 
1. นางสุมาลัย  จันทร์พลี
2. นางสาวอนุศรา  หิงสันเทียะ