สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  แก้วรินทร์
 
1. นางประทัย  กุลสอน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาดสีดา
 
1. นายธนภัทร  สิงห์จินดา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1. เด็กชายคุณานนท์  พนินทร์
 
1. นางจริญญา  ไศลบาท
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ภูริศรี
2. เด็กหญิงมัลริการ์  โคตป่าสัก
 
1. นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางสาวธัญรัศม์   ฮาดดา
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 1. เด็กหญิงณัฐชฎาพร  อะโรคา
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปานานนท์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อินทปัญญา
 
1. นางนาวี  สีมะสิงห์
2. นางสาวอัจจิมา  ทองโพช
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79.32 เงิน 7 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปัญญาทอง
 
1. นายวิวัฒน์  จันทศร
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.32 ทอง 5 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กชายตุลา  ร่มเย็น
2. เด็กชายผไท  จันทร์เสนา
3. เด็กชายวุฒิชัย  ภูเดชกล้า
 
1. นางสาวบุลภรณ์  สิงห์สบาย
2. นางพัชราภรณ์  บุญทวี
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กชายธนวุฒิ  ขวาของ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนื้อไม้หอม
3. เด็กหญิงมินทร์ธาดา  บัวจันทร์
 
1. นางอนงนุช  บรรณกาล
2. นางสาวจุฑามาศ  ผิวบาง