สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นามวงษ์
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  เหมืองทอง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามวงษ์
4. เด็กหญิงปรียานุช  ศรีต่างคำ
5. เด็กหญิงพรศิริ  ชินบุตร
6. เด็กหญิงยุพา  อันทะปัญญา
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  สีสาณาราช
8. เด็กหญิงสิริลักษ์  สะวิสัย
9. เด็กหญิงอณัฐชา  แสนสีมนต์
10. เด็กหญิงออลดา  สิงห์ทอง
 
1. นายกษิดิ์เดช  ปราบสาร
2. นางวารุณี  ปราบสาร
3. นางอังคนา  สุระอุดร
 
2 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีอุดม
2. เด็กชายรุ่งนภา  ศรีสาณาราช
3. เด็กชายศราวุฒิ  บุญศรี
 
1. นายกษิดิ์เดช  ปราบสาร
2. นางสาววารุณี  ปราบสาร
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรโชติ  โลกธาตุ
2. เด็กชายประวีณ  แสนสิทธิ์
3. เด็กชายพีรพล  จันทร์เพ็ง
 
1. นายยศกร  ปวงสุข
2. นายพิชิตชัย  เบ้าสาทร
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายงามสิริ  นันทะรัตน์
 
1. นางถิรดา  ทองแสน