สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  วิเชียร
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เจริญสนิทยั่งยืน
3. เด็กหญิงอรพิน  ภู่มาลัย
 
1. นางสาวดวงใจ  สุดใจ
2. นางแธทรีญา  เปิดปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงณภัทร  วายลม
2. เด็กหญิงปิญชาน์  สุขมงคลรัตน์
 
1. นางวราภรณ์  คำรอต
2. นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 1. เด็กหญิงกัญธิดา   ศรีภูหง่า
2. เด็กหญิงชลธิชา  พฤกษากุล
3. เด็กหญิงศิริกานต์  ประทีปพิชัย
 
1. นางสาวกนกนุช  เหล่าทองสาร
2. นางสาวอิสราพร  เภรินทวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดแสลง 1. เด็กชายกฤษฎา  อุปภาค
2. เด็กหญิงจิรภัทร  จันทะพันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  จรัสพันธ์
 
1. นางสาวพจนา  ศรีกระจ่าง
2. นางสุมาลี  สุขผล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. นางสาวกชกร  สะอาด
2. นายธีรภัทร์  ยอดญาติไทย
3. นางสาวปาริชาติ  ชำนาญพล
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นางสาวสุพร  ทองดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกรปภา   เพียรมงคล
2. เด็กหญิงญาณิศา  อ่อนแสง
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร   สงวนทรัพย์
4. เด็กหญิงสมิตานัญ  จันทรเทพ
5. เด็กหญิงอุฎารัตน์   ประกอบสัตย์
 
1. นางชวิศา   พะโยม
2. นางบุญสม   คำเนตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุวรรณเปิ้น
2. เด็กหญิงณัฐลดา   เชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ธัญกรรม
4. เด็กหญิงภิญญดา   ประมาณพล
5. เด็กหญิงสุทามาศ   เขี้ยวสิงห์
 
1. นางจารุวรรณ   อรุณธัญญา
2. นางสาวเพ็ญจันทร์   กลีบแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.6 ทอง 6 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกัลยา   ชำนาญศิลป์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์   หลีค้า
3. เด็กหญิงภิรษา  กิจกาญจน์
4. เด็กหญิงศริญญา   ดุนขุนทด
5. เด็กหญิงอาคิรา   เลาห์ปิยะรัตน์
 
1. นางจินตนา  เครือผือ
2. นางจินตนา  บำรุงสวน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้นกระบก 1. นายชลัท  ศรีลาชัย
 
1. นางมลฤดี  บุญญะโกศล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายปกรณ์  วันดี
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงชนมน  บุญเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประภาโส
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายสิรภพพ์  รจนากุล
 
1. นางสาวไพลิน  บุญนา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กชายภูดิท  จิตงามสุจริต
 
1. นางวิชิตรา  สุระคำพันธ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงจิราภา    ภุมรัตน์มกุล
 
1. นางสาวเกศริน   แซ่ใหน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกัลยาณี   ดวงรัตน์
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  กิตติวรานันท์
 
1. นายอานัฐ  ปรีสมบัติ
2. นางสาวชาลิสา  สอนลัทธิพันธ์
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 1. เด็กหญิงพีรนุช  ย้อย
 
1. นางนงเยาว์  เสนะวงศ์
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินจำปา 1. เด็กหญิงบุสรารัตน์  อินพึ่ง
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ใจกลาง
 
1. นางสาวณัฐชนก  เหล็กดี
2. นางวัชรินทร์  ชูเนตร
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.98 ทอง 9 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  อิ่นแก้ว
 
1. นายวรชัย  โคตะมา
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายอลงกรณ์  เชียงใหม่
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมา
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  การบุญ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.98 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 1. เด็กชายกิตติ  เต็มภักดี
 
1. นางสาวสมคิด  อยู่จำเนียร
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงวราศิณา  ใจจิตแจ่ม
 
1. นางสาวสุจิตรา  ไทยประยูร
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองขุ่นสาร
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ผันศิริ
3. เด็กหญิงมุกดามาศ  คล่องแคล่ว
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
2. นางสาวเพ็ญโพยม  สมัครพันธ์