สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 2 1. เด็กหญิงเย็นฤดี  ทองแก้ว
 
1. นางอมร  แสงเรืองเวชกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงฐิติยา  พวงหิรัญ
2. เด็กหญิงพิรดา  แสงทอง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญแจ่ม
 
1. นางแพรว  วรลี
2. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงธนภัทร  คามบุตร
2. เด็กหญิงนลิตา  เมืองเขต
3. เด็กหญิงศุภิสรา  กฤตกนกทวีสุข
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวเกศรา  จันทะจร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง 9 โรงเรียนมิตรภาพ 20 1. เด็กชายจักรพงษ์  นุชวงษ์
2. เด็กหญิงธนพร  คำสุวรรณ
3. เด็กหญิงปวริศา  บุญรักษา
4. เด็กหญิงรัตมณี  ศรีดี
5. เด็กหญิงอลิสา  โอสถเจริญ
 
1. นางนิปัทม์  สนิทเธอ
2. นางวีชญา  หอมถวิล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มงคลศิลป์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ไกรยราช
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านซับตารี 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เอ้โทบุตร
2. เด็กหญิงอริสรา  มะยมตะคุ
 
1. นายบรรยาย  สุดสงวน
2. นายปรีชา  วุฒิเกษตรสกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ 1. เด็กหญิงนาตยา  สุมาลย์
 
1. นางวรรณวนัช  ไข่แก้ว
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เริงไธสงฆ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แย้มมะลิ
3. เด็กชายชัยพร  คนยืนยง
4. เด็กหญิงลลนา  พลเยี่ยม
5. เด็กชายวิสิฐศักดิ์  วุฒิวงษ์
6. เด็กชายวีระชัย  ภู่โพธิ์
7. เด็กชายวุฒิภัทร  แซ่เล้า
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประเสริฐสังข์
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เหมือนแก
10. เด็กหญิงเก็จมณี  รัตน์ทอง
 
1. นางศุภรัตน์  บุบผาหอม
2. นางจุฑารัตน์  คุ้มอิ่ม
3. นางอัญชนา  สีหนาท
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กหญิงกรพิน  สืบประยูร
2. เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรแสง
3. เด็กชายประวิทย์  พระอานันต์
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  น่านโพธิ์ศรี
5. เด็กชายภัทรชัย  ชนิดพจน์
6. เด็กชายสิรวิชญ์  คนงาม
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สง่างาม
8. เด็กชายอธิวัฒน์  จำปาบุรี
9. เด็กชายเจนวิทย์  ตันไชย
10. เด็กชายเฉลิมพล  ศรีสุข
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
3. นางสาวสุริยา  บัวสาย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. นางสาวกัลยาณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวศุภิสรา  วุฒิโชค
3. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณเขต
4. นางสาวเสาวณีย์  เสมสฤษดิ์
5. นางสาวไอรดา  ชอบชน
 
1. นายพงศกร  ครองศิริ
2. นางสาวอรุณี  ขอปล้องกลาง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน) 1. เด็กหญิงธนัชพร  บุญพูล
2. เด็กหญิงธนัญญา  ยิงป่า
3. เด็กหญิงสถลัชนันท์  บุญพูล
 
1. นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี
2. นางสาวรัชนิกร  จันทรพิกุล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงจันทู  เอี๊ยะ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  โคบาล
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ภักดีพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงธนพร  ค้ำจุล
2. เด็กหญิงพรนัชชา  พิมพะวงศ์
3. เด็กหญิงพรพนา  สายชะนะ
 
1. นางสาวนันทนิตย์  อริยสัจ
2. นางบงกช  วุฒิเกษตรสกุล
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ 1. เด็กชายอนุวัต  แซ่เตียว
 
1. นางสาวกชพร  พุทธชาติ
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำภู
 
1. นางนงลักษณ์  ผลพฤกษา
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.33 เงิน 6 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายปณวัฎ  จำปาเสน
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หอมพลู
2. เด็กชายธนวัฒน์  จินดาบถ
3. เด็กชายวรวิช  เติมต่อ
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงจันทิมา  เรืองจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เข็มวงษ์
2. นางสาวจันทร์สุดา  เงินจันทร์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 64.33 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดคลองตะเคียน 1. เด็กชายปณวัฎ  จำปาเสน
 
1. นางสาวชลดา  สุขเจริญ
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดคลองพลู 1. เด็กหญิงชุลีพร  ธรรมวิริยะ
2. เด็กหญิงญาณี  จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญสด
4. เด็กหญิงศุภสุตา   วรรณภักดี
5. เด็กหญิงสรัญพร  ครองวงษ์
6. เด็กหญิงสุชาริณี  หอมเอนก
7. เด็กหญิงเจนิสตา  ประสานแสง
 
1. นางสมร  ไชยพงษ์
2. นางสาวอรทัย  เวียงแก้ว
3. นายสุรพล  ไชยพงษ์
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อุดมสิน
2. เด็กหญิงวาสนา  ภูโค
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แฮ้ชัยภูมิ
 
1. นางกนกวรรณ  ช่วยเชษฐ์
2. นางลูกอินทร์  ลิ้มพงษ์สวัสดิ์
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กหญิงวีนัชญา  ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงสิตา  ล้วนดี
3. เด็กหญิงเมย์ธิกา  ชมดี
 
1. นางสุกัญญา  ถนอมวัฒน์
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์