สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79.33 เงิน 9 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงวราวรรณ  คำบุญตา
 
1. นางพัฎฐ์สุฎา  ศรีนามโหน่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เติมพันธุ์
 
1. นางพัฎฐ์สุฎา  ศรีนามโหน่ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์โสภา
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. นายณัฐวัตร  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงกนกพร  จันดาวงศ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสมอภาพ
3. เด็กหญิงกัลยา  ศรียาวงษ์
4. เด็กชายกิ่งนคร  หาญพังงู
5. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนเมือง
6. เด็กหญิงณัฐวิภา  จิตมั่น
7. เด็กชายตะวัน  แสนคุณท้าว
8. เด็กหญิงทัศธนา  ยวนหมื่น
9. เด็กชายธีระยุทธ  กิ่งแก้ว
10. เด็กชายนที  อินอุ่นโชติ
11. เด็กหญิงนฤมล  พันแน่น
12. เด็กหญิงนันทิยา  แสนสุรินทร์
13. เด็กหญิงนิชากร  เพียดสิงห์
14. เด็กหญิงน้ำฝน  สีหาไตร
15. เด็กชายปกรณ์  จุ้ยกะมุด
16. เด็กชายปฏิพัทร์  คำแสน
17. เด็กชายปฐมพร  เครือแก้ว
18. เด็กหญิงปนัดดา  อุปมัชชา
19. เด็กหญิงปิยะพร  อิ่มนาง
20. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  อินบุ
21. เด็กหญิงภรทิพย์  จันทร์ผล
22. เด็กชายภานุวัฒน์  แสนแก้ว
23. เด็กชายภูวนาท  คำภู
24. เด็กหญิงยลดา  เห็มกอง
25. เด็กชายรุ่งโรจน์  ลาขาว
26. เด็กหญิงวรรณิสา  ศิวิมาตร
27. เด็กชายวสุธา  แสนสุรินทร์
28. เด็กชายศรันย์  ประดับศรี
29. เด็กชายสราวุธ  สาคำ
30. เด็กชายสุทธิพงษ์  แดงหีด
31. เด็กหญิงสุนิษา  ด้วงคำจันทร์
32. เด็กหญิงสุนิสา  จำปา
33. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญเจิม
34. เด็กหญิงอพัชชา  ทุ่มชะเอม
35. เด็กหญิงอภิญญา  หนูจิตร
36. เด็กหญิงอรพรรณ  ปานกลาง
37. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ผุริจันทร์
38. เด็กหญิงอังคณา  สีตาแสง
39. เด็กชายอัษฏากรณ์  หาญชนะ
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กัณหา
 
1. นายธีรพงษ์  จำปีพรหม
2. นางเพชรรัตน์  จำปีพรหม
3. นายพีระยศ  พิทักษ์เขื่อนขันธ์
4. นายณัฐวุฒิ  สมพะวัง
5. นางวรรณภา  นันทะแสง
6. นายดิเรก  วงษ์มหาจักร์
7. นายปฏิวัติ  สมันต์ศรี
8. นายประชล  ทองสี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง 9 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ภูครองตา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำปาเพ็ง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 1. เด็กหญิงณัฐรุจา   จักรโนวรรณ
2. เด็กหญิงนงณภัส   คาดสนิท
3. เด็กหญิงประภาภัทร  พิมพาเรือ
4. เด็กหญิงวรรณิศา  โนนทิง
5. เด็กหญิงสุจิตรา  อินทรประเสริฐ
6. เด็กหญิงไพรัลยา  นามรินทร์
 
1. นายสมคิด  พระสว่าง
2. นางศิริรัตน์  หงษ์ชุมแพ
3. นางสาววลี  สงวนศิลป์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศรีผาแหย่ง
2. เด็กชายปฎิเวธ  จำปา
3. เด็กหญิงวนิดา  บุตรวงษ์
4. เด็กหญิงศิริพร  ดรรชนีมาศ
5. เด็กหญิงสุมาลี  ดวงจิต
6. เด็กหญิงอัจฉรีย์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงค์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75.3 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงนารินทร์  ฮวดสี
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สร้อยนายาง
3. เด็กหญิงพรทิตา  พรมไตร
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  พลเขต
5. เด็กหญิงวิรดี  ศรีสมุทร
6. เด็กหญิงศิรัตน์ดา  บุตรสีคำ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บริวงค์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82.1 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1. เด็กหญิงรังสิยา  ศรียอด
2. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  ชินศรี
3. เด็กหญิงเมธาวดี  อินถา
 
1. นางเพชราภรณ์  ประยูรโต
2. นายศิวะเดช  สิทธิการ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77.66 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 1. เด็กหญิงมัจฉา  ศีรระวงศ์ษา
 
1. นางวิไลวรรณ  โอนอ่อน
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  จุฬาโคตร
 
1. นางสาวประไพรพร  สาวะรก
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59.66 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายรังสรรค์  คำเครื่อง
2. เด็กหญิงวิชุดา  ศรีเทศ
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 9 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กหญิงกัลญา  โสภาศรี
2. เด็กหญิงนันทนา  แสนพินิจ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนองคำพูล
 
1. นายอัครเดช  หลวงน้อย
2. นางกนกพร  เสนาดี
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทะบุตร
2. เด็กหญิงพราวนภา  หาญคำแพง
3. เด็กหญิงอารียา  รังแก้ว
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว