สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. หนองบัวลำภู เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1. นางสาวสุริตา  แสงกล้า
 
1. นางดวงจันทร์  สุธรรมมา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.49 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. นางสาวกมลรัตน์  หยวกดา
2. เด็กหญิงกานติมา  เวียนเป๊ะ
3. เด็กหญิงจินตนา  สีดา
4. เด็กหญิงนิตยา  เทพนรินทร์
5. นางสาวปราลิญา  โชคบัณฑิต
6. เด็กชายมนตรี  ไผ่ป้อง
7. เด็กหญิงวรรณนิษา  หลวงระริน
8. นายวัชระ  ภูนางาม
9. เด็กหญิงวันทิพา  แสงดา
10. เด็กหญิงศิษดาภา  ชินศรี
11. เด็กชายสิทธิพร  มณีชัย
12. นางสาวสุธิตา  ขึ้นดิน
13. นางสาวสุนิตา  ผลให้
14. เด็กหญิงสุพรรษา  ลมพัน
15. เด็กชายอดิเทพ  เลื่อนสูงเนิน
 
1. นายเทอดศักดิ์  นิสังกาศ
2. นายอรุณ  พลเสนา
3. นายนัฐพล  พลชา
4. นายอลงกรณ์  ปัตตาเน
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.13 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร์  ลอยนอก
2. นายเอกอนันต์  พรมษา
 
1. นางสาวคำไผ่   สาริสี
2. นางสาวดวงใจ   บุญมีประเสริฐ
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 1. เด็กชายจักรพล   คำภูมี
2. เด็กชายนิรุต   พลเขต
3. เด็กชายวีรภัทร   ดาลัย
 
1. นายอุดร  สิงห์แสง
2. นายโชคชัย   ชมภูเขียว