สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 12 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงสสิธร  ทวีสุข
 
1. นางนาตยา  นิลเลิศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.4 ทอง 9 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปิ่นดี
2. เด็กชายธีรยุทธ  แสงประเสริฐ
3. เด็กหญิงนราภรณ์  สุขะ
4. เด็กหญิงมณฑิรา  ชื่นทิพย์
5. เด็กหญิงสิรินภา  สว่างศรี
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์พิมพ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายกิตติพร  ม่วงย้อย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายภานุเดช  บุญเปีย
 
1. นายสำฤทธิ์  สำลีอ่อน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กหญิงปัทมา  มีบุญ
 
1. นางอุบล  โกสุม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรประสม
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงนริศรา  ใหญ่โต
2. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
3. เด็กชายเทวพล  อินทร์ถาวร
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.67 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายรณกร  มูลสุวรรณ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พุทธชาติ
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
2. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นางสาวทวี  เหล่ามงคลชัยศรี
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 10 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายยุทธิ์ชัย  โตมอญ
 
1. นายสมนึก  สาทจีนพงษ์