สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อำนาจเจริญ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 8 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงขวัญจิต  บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  หลงทอน
 
1. นางสาวพรหมภรณ์  เผ่าพันธ์
2. นางสาวจันทรา  ศิลปรายะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพงศ์ประวีณ์  รัตนศรี
2. เด็กหญิงพรรณสิริ  สระโสม
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีบู
 
1. นางสาวอรุณี  อนุพรรณสว่าง
2. นางบังอร  กาญจนาภา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงปณวรรณ  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  อินชิด
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 78.8 เงิน 12 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1. เด็กหญิงกฤษดา   ไชยธรรม
2. เด็กชายจิตเมต  ไพรจิตร
3. เด็กหญิงฐานิดา  หงษา
4. เด็กชายณัฐนันท์  ปวงสุข
5. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมั่น
6. เด็กชายตะวัน  กุดเป่ง
7. เด็กชายธนากร  ดาศรี
8. เด็กชายนันทวุฒิ   พงษ์ศรียา
9. เด็กชายปฏิวัติ   ประกอบสันต์
10. เด็กหญิงพลอยพรรณ  พิลาวุฒิ
11. เด็กชายพีระพล  โยคณิต
12. เด็กชายภานุพงษ์  โคตรการ
13. เด็กชายภูริภัทร  ไชยอุตม์
14. เด็กหญิงวนิดา  นนทะลุน
15. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญปราบ
16. เด็กชายวีระพงษ์  ทองดา
17. เด็กหญิงสกุลทิพย์  สุตะภักดิ์
18. เด็กชายสมพงษ์  โคตรบุดดี
19. เด็กชายสุทัศน์   บุตรภักดิ์
20. เด็กหญิงอารียา  ตุ้มทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  นวลวรรณ
2. นายจำนงค์  บุบผากัณฑ์
3. นายวีระเดช  คูณมา
4. นางพรศรี  โสภาพรม
5. นายคำกร  จารุจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว  สุไชยแสง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธวิชชากุล  โลหะสาร
 
1. นายพีรภัทร  หินแก้ว
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1. เด็กชายชยันต์  บุตรจันทร์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สารสมัคร
3. เด็กชายชิณพัตน์  ธรรมชาติ
 
1. นายสุพินทร์  ศรีจันทร์
2. นายเสนอ  จันทสม
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวานอก
 
1. นางมยุลี  เกื้อทาน
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.99 ทอง 4 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นางดรุณี  จันละมา