สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงจิรัชยา   เป้าป่าเถื่อน
 
1. นางสาวพรพรรณ  จิปุนาโพธิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.8 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาสมใจ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงปัณฑา  ศรีดวงจันทร์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  บัวผัน
6. เด็กหญิงวราพรรณ  พรมแสง
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำภูแสน
8. เด็กหญิงเกวลิน  เรียบร้อย
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นาเมืองรักษ์
10. เด็กหญิงเมธาวี  ศิริเวช
 
1. นางวิไลลักษณ์  ประเสริฐโส
2. นางพิมพ์หทัย  ธาตุดี
3. นางวนิดา  หาญตระกูล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นางกัณทิมา  ดวงเพชรแสง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงกรรธิมา  หิตะคุณ
2. เด็กชายกัณตชาติ  ธานีกูล
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงห์สีดา
4. เด็กหญิงฐิติพร  สุพรรณ
5. เด็กหญิงณริศรา  ขุนคำ
6. เด็กชายธวัชชัย  สมันวงศ์
7. นายพัฒวุฒิ  การะเพ็ชร
8. นายภาคภูมิ  แก้ววันนา
9. เด็กชายภูวดล  พันมหา
10. เด็กชายศรประจักษ์  หินอ่อน
11. เด็กหญิงศราภรณ์  ศิลาชัย
12. เด็กหญิงศรุตา  พลสมัคร
13. เด็กหญิงศศิภา  ดูวิเศษ
14. เด็กหญิงสร้อยสุดา  อนุเวช
15. เด็กหญิงสิริรัตน์  คชฤทธิ์
16. เด็กหญิงสุพัตรา  สาระสุข
 
1. นางสุรัตยา   สาคมิตร
2. นางพรรณงาม  เกษตรเอี่ยม
3. นางสุวคนธ์  ศรีวิไล
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 1. เด็กหญิงนริศรา   แสงสุรินทร์
2. เด็กหญิงปุญญิสา   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงโชติกา   รัตนปัญญา
 
1. นายบัญชา  ชวาลไชย
2. นางมุทิตา  ใจเก่ง