สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงอชิรญา  ภูมิน้อย
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  งามโต
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายวันชัย  แกะมา
 
1. นางสาวสุธาสินี  ศรีวงศา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96.001 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. นางสาววิยะดา  ภูหัดสวน
 
1. นางมะลิวัลย์  พรหมโส
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นันทะสอน
2. เด็กชายก้องกฤษดากร  ศาลาจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณสืบ
4. เด็กหญิงดุสิตา   ศรีนานนท์
5. เด็กหญิงนราวดี   สาริมุ้ย
6. เด็กหญิงพรทิพย์   เรืองกสิกรณ์
7. นายพิทักษ์วงค์  เทอำรุง
8. เด็กหญิงวรนุช   ศิลารัมย์
9. เด็กชายวราวุฒิ   มัครมย์
10. เด็กชายวีรยุทธ  แก้วศิริ
11. เด็กชายศวิษฐ์  ดีทองหลาง
12. เด็กชายอดิเทพ  เบ้าลา
13. เด็กหญิงอรทัย   เสนศรี
14. เด็กชายเกษมสันต์   รักษาภักดี
15. เด็กชายโพธิ์วิสุทธิ์  ลุนสะแกวงษ์
 
1. นางวิริยา   กิตตยาภิสนธ์
2. นางชลิดา   สาวงศ์นาม
3. นายสันติภาพ   สาวงศ์นาม
4. นางกรุณา  ทองใบใหญ่
5. นางวิไลวรรณ  มหิมา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นเขียว
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ดวงใจ
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นางญาณาธร  ธรรมโรง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจิตกร   ไกรนามน
2. เด็กชายนัทพงศ์   สีขุ่ย
3. เด็กชายสุริยา   หวังเจริญ
 
1. นางสุกัลยา   แก้ววิชัย
2. นายจีรวัฒน์   บาริศรี
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุตตะกะ
2. เด็กหญิงทอฝัน  รัตนะแสง
3. เด็กชายธนูเอก  สาขามุละ
4. เด็กชายนัฐพงศ์  ลีลาคุณารักษ์
5. เด็กหญิงศุรัณญา  เจริญเตีย
6. เด็กหญิงสุพิชชา  ชมจันทร์
7. เด็กชายอนวัชร์  สุทธินันท์
8. เด็กชายอภิชัย  คำฤาชัย
9. เด็กชายอภิณัฐ  เกษโสภา
10. เด็กหญิงอรปรียา  ผ่านชมพู
 
1. นางสุดารัตน์  ศรีอุดม
2. นางจริยา  บุญสาร
3. นางเพียรทอง  คำวัง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77.4 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กหญิงญาณิกา  ไทยน้อย
2. เด็กหญิงตะวันนา  พรมบัวคู
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เล่ห์กัณฑ์
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นาลี
5. เด็กหญิงลลิตา  อังคะสี
6. เด็กหญิงสิรินารถ  นาอุดม
7. เด็กหญิงหัทยา  พะละสำลี
8. เด็กหญิงอาทิตยา  รัตนพรหม
 
1. นางสาวสุมณฑา  คุณเครือจันทึก
2. นางสุภี  แถนสีแสง
3. นางสาวสุกัญญา  เฆมสุวรรณ
4. นางสาวสุภาดา  โคตรมณี
 
10 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านนายูง 1. นายธีรกิต   บุตรอินทร์
2. นายศรชัย   เสมามิ่ง
 
1. นางสุขี  วรรณกุล
2. นายสุรชัย  สอนสกุล
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายเหมราช  บริกุล
 
1. นางเยาวรีย์  ปัญญาใส
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดง 1. เด็กหญิงฐิดาพร  กัญญาประสิทธิ์
 
1. นายชัยวัฒน์   ศรีทอนสุทธิ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. นายจักรี  มูลมี
 
1. นางสุธารี  แสงกล้า
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. นายศิวกร  สุริยวงศ์
 
1. นายคำพร  ปากเมย