สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุดรธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังแข้ 1. เด็กชายธีรภัทร์  จรุงพันธุ์
 
1. นายสราวุธ  สุวพงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. นางสาวชลดา  นันธานี
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 1. เด็กชายจิรายุทธ  โสภา
 
1. นายนฤดล  มัฆนาโส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายสราวุธ  ลาดนอก
 
1. นางณัฐกานต์  เวียงนนท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านจันทร์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  โพธิผล
 
1. นางกมลชนก  โคตรกำกับ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กหญิงยุภาพร  ปัญญาใส
 
1. นางสาวปาริชาต  พงษ์ไทย
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายวีระศักดิ์  มหาพรม
2. นายศุภากร  เหง่าดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ  ชาลีเชียงพิณ
2. นายทวีศักดิ์  ธาตุชัย
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กชายคฑาวุธ  พรมรินทร์
2. เด็กชายบุญยภู  นาดีไพร
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  เย็นอารัญ
2. นางเพียงใจ   แมดสถาน
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.33 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กชายนนทการ   อนุลาด
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ชำไธสงค์
 
1. นายสังวาลย์  สุวรรณ
2. นางสาวอุไร  จันทร์ขาว